Studenecký zpravodaj – číslo 4/2008

Obsah

Zprávy obecního úřadu – začátek rekonstrukce ZŠ, nabídka stolních kalendářů, soutěž Obec přátelská rodině, dotace na ekologické vytápění, kurzy s Krakonošem

Sběr nebezpečného a komunálního odpadu

Z jednání zastupitelstva obce – ze dne 9. června 2008

Malé smutné zastavení – vzpomínka na nedávno zesnulé: Josefa Jebavého, Zdeňku Korotvičkovou a Irenu Benešovou

Ochotnické divadlo ve Studenci – aneb jak to bylo dál… – činnost koncem 60. a v 70. letech 20. století

Zprávy ZŠ a MŠ Studenec: mateřské školy – bylinkové povídání, úspěšné akce konané v MŠ Zálesní Lhota a v MŠ Studenec, Sportovní hry mateřských škol

Zprávy ZŠ a MŠ Studenec: základní škola – ohlédnutí za uplynulým školním rokem, najaktivnější žáci a nejlepší sportovci

Zprávy T. J. Sokol Studenec – letní Ski kemp Kateřiny Neumannové, pozvánka na Posvícenský koláč

Sportovní klub Studenec – fotbal – výsledky a konečné tabulky fotbalových soutěží, příprava před novou sezónou

Sportovní klub Studenec – orientační běh – mistrovské závody, organizace 5denních závodů Czech 5 days

Školní sportovní klub – krajské závody v Liberci ve fotbalu a atletice

Tenisový klub Studenec – výsledky letních soutěží 2008

Orel Studenec – výsledky soutěže volejbalistek, beachvolejbal, volejbalový program, výsledky stolních tenistů – družstev žáků a mužů


Fotografie na titulní straně – Nouzov

Zprávy obecního úřadu

Velká část Vás, našich čtenářů, si jistě všimla, že se rozběhly práce ohledně rekonstrukce a zateplení ZŠ, které provádí firma Vekra stavební, s. r. o., Líbeznice. Měsíc červenec byl náročný především ve vyřizování písemných záležitostí. Největším nepřítelem byl čas, vyjadřovací lhůty a také doba dovolených, kdy na různých místech prostě neseženete, koho zrovna potřebujete. Srpen – „začít“ a především stihnout vyměnit okna tak, aby děti mohly začít nový školní rok ve svých učebnách, které budou doupraveny i od zednických, malířských, někde i elektro a sádrokartonářských prací. V dalších měsících přijde na řadu zateplení celého objektu a následně „nový kabát“. To, co jsem zmínil, jsou věci, kterých si jistě všimne každý z Vás. Celá realizace však obsahuje i další práce, které budou průběžně navazovat. Poděkování za pomoc a spolupráci patří Daně Synkové a Petru Junkovi, kteří po většinu prázdninových dní byli nápomocni.

Znovu připomínáme, že v této době začínají být na běžných místech (tak jako Studenecký zpravodaj), ale i na dalších k dostání „Stolní kalendáře na rok 2009“ s tématikou historických fotografií a pohlednic z obou našich obcí přibližně do konce roku 1945. Jedná se o výjimečné zpracování, proto všem doporučuji využít této jedinečné šance!

Další informace

V měsíci červenci jsme podali přihlášku do soutěže „Obec přátelská rodině“, kterou letos realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center v ČR. Ideou soutěže je podpořit vytváření pro-rodinného klimatu na místní úrovni prostřednictvím iniciování realizace pro-rodinných opatření v českých obcích a podněcování jejich rozvoje. Výsledky budou zveřejněny na podzim.

Jiří Ulvr, starosta

Dotace pro domácnosti na ekologické vytápění od SFŽP (PDF soubor)

Kurzy s Krakonošem

Jak jste již byli informováni ve Zpravodaji č. 2/2008, tento projekt byl ukončen letos v únoru a nyní se pracuje na jeho dalším prodloužení. Všichni očekáváme „výzvy“, do kterých by se tento, nebo podobný projekt mohl dát opět zahrnout. Tuto informaci podávám z důvodu (jelikož výzvy nebyly doposud vypsány), že je stále ještě možnost projevit zájem Vás, kteří jste tak ještě neučinili. Stačí pouze vyplnit dotazníček nebo přihlášku přímo na OÚ.

Krakonoš nabízí:

Sběr nebezpečného a komunálního odpadu

Sběr nebezpečného odpadu provede firma „HAVEX eko, s. r. o.“

v sobotu 11. října 2008

StudenecZálesní Lhota
U Lípy8.00u Svatých10.50
u pošty8.30u Kynčlů11.00
u sokolovny9.00u samoobsluhy11.15
u samoobsluhy9.30u hospody11.30
u Špice10.00u továrny11.45
u pensionu Trautenberk10.30na křižovatce12.00

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně.

Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na území našich vesnic!

Sběr nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání.Kontejnery na komunální odpad budou umístěny od 16. do 20. října 2008

Studenec: u Lípy, u školy, v Kruhovce

Rovnáčov: u Chládků

Zálesní Lhota: u hřbitova

NEBEZPEČNÝ ODPAD NEPATŘÍ DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU.

Není důvod jej dávat jinam, protože je sbírán bez poplatku!

Vážení! Pneumatiky, autobaterie, železný šrot, televize apod. opravdu nepatří do kontejnerů!!! Při každém sběru se najdou jedinci, kteří toto nedodržují a tím porušují zákon o odpadech!

Z jednání zastupitelstva obce 9. června 2008

Druhé letošní zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo 9. června za účasti 12 zastupitelů a 22 občanů.

Byly rozděleny pozemky pro stavbu rodinných domků na Nouzově, na kterých obec vybudovala inženýrské sítě. Deset zájemců si v pořadí, které bylo určeno předchozím losem, postupně vylosovali čísla parcel. Pokud měl někdo zájem o výměnu pozemku, mohl se na ní během zasedání s ostatními dohodnout.

Projednán byl závěrečný účet obce za rok 2007. Hospodaření obce skončilo v tomto roce přebytkem 4 542 tis. Kč (příjmy 20 342 tis. Kč, výdaje 15 759 tis. Kč). Hodnota majetku obce činila ke konci loňského roku 79 961 117 Kč a oproti minulému roku vzrostla o 10 352 582 Kč, zejména kvůli novým větvím veřejného osvětlení ve Studenci, inženýrským sítím na Nouzově a převedeným podílovým listům KB. Co se týče stavu účelových fondů, ke konci roku 2007 bylo ve Fondu rozvoje bydlení 581 998 Kč (jeho příjmy jsou tvořeny splátkami půjček z minulých let, výdaje představují půjčky poskytnuté občanům – v roce 2007 se jednalo o 8 půjček v celkové výši 1,06 mil. Kč) a v sociálním fondu 2 034 Kč.

Součástí závěrečné zprávy je také hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Studenec (v roce 2007 přebytek 55 199 Kč). Dále je v ní obsaženo vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně – dotace do rozpočtu obce činily za rok 2007 celkem 1 476 tis. Kč, z toho dotace od Libereckého kraje představovaly 593 tis. Kč, na změnu vytápění hasičské zbrojnice přispěl Evropský fond pro regionální rozvoj (549 tis. Kč) a Státní fond životního prostředí (78 tis. Kč). Zbylých 256 tis. Kč tvoří dotace okolních obcí na úhradů nákladů za žáky dojíždějící do studenecké školy. Obec poskytuje dotace sportovním organizacím ve Studenci (v roce 2007 celkem 350 tis. Kč). Všechny dotace byly vyčerpány a výdaje podle smlouvy řádně doloženy.

Hospodaření bylo přezkoumáno auditorem Krajského úřadu Libereckého kraje. Zastupitelé celoroční hospodaření obce a její závěrečný účet schválili spolu se zprávou auditora a s opatřeními k nápravě nedostatků zmíněných v této zprávě.

Rada obce byla pověřena schválením hodnotitelské komise, která bude mít pravomoc přidělit zakázku při výběrových řízeních na jednotlivé fáze rekonstrukce a přístavby studenecké školy.

Schváleny byly závěrečné účty svazků obcí Jilemnicko (roční příspěvek obce 12 Kč na obyvatele) a Krkonoše (3 Kč na obyvatele).

Zastupitelé odsouhlasili půjčky z Fondu rozvoje bydlení v celkové výši 870 tis.Kč. Dále se projednávaly prodeje a koupě obecních pozemků, rozpočtové změny na rok 2008 a zřízení věcného břemene v souvislosti s uložením telefonních kabelů při rekonstrukci silnice Studenec–Horka, která by měla pravděpodobně začít v dubnu 2009.

V diskusi pan starosta informoval o dotacích (8,5 mil. Kč na rekonstrukci a zateplení základní školy, 40 tis. Kč na měřiče rychlosti, 90 tis. Kč na osvětlení přechodu pro chodce – zprávu o nich obsahoval minulý Zpravodaj) a o první svatbě na Obecním úřadě ve Studenci.

Malé smutné zastavení

Za staletí byl čas přirovnán k všemu možnému, ke splašeným koním, k dravé řece, valícím se kamenům, k jedinému samovládci všeho bytí. Přesto nám čas alespoň dovolí trochu se zastavit sami v sobě, pokud to sami dokážeme, pokud to sami chceme. A právě takové zastavení nám dovolí uvědomit si věci, děje a lidi kolem sebe, které nám čas řadí mimovolně za sebe a překrývá dalšími věcmi, ději a lidmi. Je o to smutnější, že nás někdy donutí k zastavení okamžik, kdy se musíme s někým rozloučit, neboť čas rozhodl o tom, že se jeden lidský život uzavřel.

Během několika posledních týdnů odešli tři naši spoluobčané, z nichž se každý svým způsobem zapsal do života našich obcí. Tím prvním byl Josef Jebavý, který byl odlišován, vzhledem k častému výskytu tohoto jména v obci, přezdívkami Horník nebo Člověk. Nejen svým svérázným humorem a postoji k životu se zapsal do kaleidoskopu studeneckých občanů, ale i svými sportovními výkony v různých sportech (stolní tenis, volejbal, fotbal). Jak svérázným byl sportovcem, tak později byl i svérázným sportovním fanouškem. Bude žít ještě dlouho mezi námi ve všech těch historkách a příbězích, které se pomalu stávají legendami. Všichni, co s ním nějakou z mnoha situací prožili, určitě vědí, o čem je řeč.

Studenecký sport a fotbal především je už téměř pět desetiletí úzce spjat se jménem Korotvička. A možná právě ta nejdůležitější, i když někdy nejméně viditelná součást této rodiny, nás rovněž počátkem léta opustila. Zdeňka Korotvičková byla po dlouhá léta oním pověstným krkem, který otáčel především studeneckým fotbalem, po více než třicet let se starala o stovky dresů, z nichž ty první pamatovaly ještě samostatný SK Studenec z počátku padesátých let a ty poslední už byly předzvěstí znovuobnovení klubu. Přeneseně se tak dá říci, že jejíma rukama prošlo několik generací studeneckých fotbalistů. Za to jí patří nejen tato vzpomínka, ale upřímné zastavení.

Ve zcela jiných sférách života našich obcí působila Irena Benešová Jako mimořádně činorodá osobnost působila v rámci obce již v letech předlistopadových, ale významnou měrou se do její historie zapsala až po roce 1989. Stala se členkou první svobodně zvolené rady obce v roce 1990 a od roku 1994 do roku 2000 byla starostkou obce Studenec. Právě v této funkci dokázala svým osobitým přístupem k řešení mnoha záležitosti trvale přispět k rozvoji obou obcí. Snažila se i o zviditelnění našich obcí úspěšnou účastí v soutěži o Vesnici roku, možná je právě symbolické i to, že jsme se do této soutěže opět přihlásili právě v letošním roce.

Podílela se na rozvoji sociálních služeb v obci a vždy bojovala za sociálně slabší, za občany v důchodovém věku a za zdravotně postižené spoluobčany. Její velkou zásluhou bylo i vybudování půdní vestavby v základní škole včetně zřízení odloučeného pracoviště Základní umělecké školy Jilemnice přímo ve studenecké škole. Školu vždy ráda navštěvovala, besedovala s žáky nejen jako starostka, ale později i jako zástupkyně hejtmana Libereckého kraje a snažila se jí nadále všemožně pomáhat. Neměli bychom zapomenout ani na její přínos společenský, již od samého začátku v roce 1991 působila v redakci Studeneckého zpravodaje, pravidelně do něj přispívala a především její nezměrná vytrvalost vedla i k vydání reprezentační publikace o Studenci a Zálesní Lhotě. Snažila se rovněž navázat pro naše obce přeshraniční spolupráci a v souladu se svým životním postojem usilovala o smíření s bývalými občany Zálesní Lhoty, kteří stejně jako ona natrvalo k historii Zálesní Lhoty patří. Stejně tak se její zásluhou uskutečnily v Zálesní Lhotě dvě významné společenské akce, obnova pomníků padlých a především odhalení pamětní desky lhoteckého rodáka Jiřího Šlitra.

Poděkování Ireně Benešové

Dne 8. července nás opustila paní Irena Benešová, bývalá starostka obce a zástupkyně hejtmana Libereckého kraje. Ještě jednou bych chtěl jménem svým i jménem občanů obou obcí co nejupřímněji poděkovat za vše, co pro nás vykonala.

Jiří Ulvr, starosta

Ochotnické divadlo ve Studenci – aneb jak to bylo dál…

Před časem vyšly v našem Zpravodaji vzpomínky na ochotnický soubor Lidumil ve Studenci. Vzpomínání končilo druhou polovinou šedesátých let. Pamětníci ale vědí, že divadlo se tu hrálo i koncem šedesátých a hlavně během 70. let. Pojďme si to připomenout – slovem i obrazem.

V roce 1969 nacvičil tehdejší ředitel základní školy pan Václav Vokřínek podkrkonošskou hříčku Jak šla basa do nebe, spisovatelky Marie Kubátové. V této hře si zahráli, zazpívali nebo jinak byli zapojeni téměř všichni tehdejší žáci 2. stupně základní školy. Hlavní roli vytvořil pan Míla Mach, na jehož herectví vzpomínají s úctou a láskou všichni, kdo měli možnost vidět jej „v akci“. Zástupce ředitele pan Josef Jech vedl v té době pěvecký sbor. Zahrál si zde svatého Petra a jeho sbor dostal úlohu andělského chóru. Kluci se s chutí vyřádili v rolích čertů…, další děti ztělesnily venkovskou chasu, anděly. Hra byla uvedena v tehdy úplně novém velkém sále sokolovny na moderní scéně, která byla dílem žáků a učitelů výtvarných předmětů. Zpráva o tomto počinu studeneckých ochotníků vyšla dokonce v tehdejších okresních novinách a byla velice kladně zhodnocena.

Fotografie – Jak šla basa do nebe I

Fotografie – Jak šla basa do nebe II

Dalšími aktivními ochotníky a režiséry byli manželé Věra a Stanislav Pochopovi. V roce 1971 nacvičili s dětmi Medovou pohádku – hru se zpěvy, včeličkami a zvířátky o přátelství, hlouposti a síle soudržnosti, která i slabým může pomoci porazit silného… Pro zajímavost uvádíme, že hlavní postavu, vílu Lesanu, zde vytvořila tehdejší žákyně 9. třídy a poté naše reprezentantka v lyžování Květa Jeriová-Pecková.

Fotografie – Medová pohádka I

Fotografie – Medová pohádka II

V roce 1972 pan učitel Štěpán Grof se svojí tehdy 9. třídou a ve spolupráci s žáky dalších tříd nacvičil pohádkovou hru Král 3333. I tady se na fotografii poznají jistě mnozí, kteří „byli u toho“.

Fotografie – Král 3333

A o rok později opět manželé Pochopovi nacvičili pohádku Popelka.

Fotografie – Popelka I

Fotografie – Popelka II

Byla nacvičena ještě pohádka Pasáček vepřů a sovětská hra Most. Z těchto představení se nepodařilo sehnat fotografie.

Asi vrcholem toho, co studenečtí ochotníci vytvořili, byli Stroupežnického Naši furianti z roku 1976. Režisérem byl pan Václav Vokřínek. Byl to odvážný počin, který se opravdu povedl – na fotografii vidíte kromě herců a celého „realizačního týmu“ i plakát, ze kterého je zřejmé, že se s velkým úspěchem odehrálo několik repríz nejen ve Studenci, ale i v okolí.

Zatímto předchozí hry byly téměř výhradně obsazeny dětmi, zde se na divadelních prknech potkali staří zkušení ochotníci, ochotníci začátečníci, děti, muzikanti. Na pomoc byli přizváni i někteří přátelé herci ze sousední Čisté u Horek, protože pan učitel Vokřínek v té době v Čisté učil. Obsazeno bylo téměř 50 herců a spolu s ostatními, bez jejichž pomoci by takovéto dílo prostě nevzniklo, nás bylo okolo 70.

Jako pozvánka na toto představení byla tehdy vydána kartička se jmény všech herců a ostatních tvůrců – takže sami můžete posoudit, jak napříč celým Studencem se lidé zapojili do něčeho, co považovali za smysluplné, dobré a pomáhalo to přežít důstojně divná „normalizační“ sedmdesátá léta.

Za všechny, kdo to mohli prožít a rádi vzpomínají – Helena Háková

Fotografie – Naši furianti – všichni herci

Fotografie – Naši furianti – záběr z představení

Naši furianti – osoby a obsazení na pozvánce

Zprávy ZŠ a MŠ studenec

Bylinkové povídání

To vám jednoho dne v MŠ zazvonil telefon. Na tom by nebylo nic tak výjimečného, vždyť ten běžně zvoní několikrát denně. Spíš mě zarazilo, když se ze sluchátka ozvalo: „Měli byste zájem o Bylinkové povídání?“. Už jsem se nadechovala, abych volající paní vysvětlila, že jsme maličká školka a že si z finančních důvodů něco takového nemůžeme dovolit, když hlas v telefonu pokračoval: „Přijela bych k vám do školky, něco vám přečetla z knížky Bylinkové povídání, která by vám pak na školce zůstala, chvíli bych pracovala s dětmi, které by za odměnu dostaly omalovánky.“ Znovu jsem se chystala k záporné odpovědi. Hlas ve sluchátku mě však předběhl: „Nestálo by vás to vůbec nic, vše by bylo zdarma.“ Samozřejmě, že moje odpověď zněla: „Rádi vás přivítáme.“ Takovouhle nabídku totiž nedostáváme každý den.

Ve stanovený den jsme všichni čekali, co bude. Přibližně ve sjednanou hodinu se opravdu objevila milá, usměvavá paní ze Střediska ekologické výchovy, která svým jednáním a přístupem hned zaujala jak děti, tak nás učitelky. Po vyslechnutí pohádky „O leknínu bělostném a hastrmanově kvítí“ se děti pustily do zachraňování víl. Ani si nevšimly, že se učí pojmenovávat jarní květiny, rozlišovat barvy, správně dýchat a mnoho dalšího. Kouzelné bylo, když se na závěr v papírových leknínech, které se na vodě postupně samy otevíraly, dětem víly opravdu ukázaly. Ještě řadu dní jsme se díky knížce, která nám opravdu na MŠ zůstala, k Bylinkovému povídaní vraceli. Každý den v nové pohádce, při odpoledním klidu, jsme se dozvěděli něco zajímavého o další bylince. Doma pak při vybarvování omalovánek měly děti možnost o ní vyprávět rodičům. Po dočtení knížky jsme si do skalky ještě zasadili petrklíč, který jsme dostali na rozloučenou. Bude nám připomínat hezké chvíle, které jsme prožili při Bylinkovém povídání.

A kdo ví, třeba zase jednou zazvoní telefon…

Krátce o několika úspěšných akcích konaných v MŠ Zálesní Lhota

Od ledna do léta 2008 jsme s dětmi uspořádali několik velmi zdařilých akcí, ze kterých si odnáší pěkné zážitky nejen děti, ale zvláště my, paní učitelky, a rovněž rodiče a prarodiče dětí.

Koncem ledna jsme se věnovali projektu „Karneval“. Přípravy nás provázely po celý týden – výzdoba chodby a třídy, nástěnek, masek z nejrůznějších materiálů, nácvik básní a pohybových pásem. Každý den děti plnily nejrůznější úkoly – naučit se básničku, přinést pomůcku, … Páteční dopoledne bylo zahaleno tajemstvím – jedna paní učitelky se proměnila v policistku řídící pořádek, druhá paní učitelka v lupiče s pytlem na zádech a maskou na obličeji. Také děti se změnily, každé v jinou pohádkovou postavu nebo nadpřirozenou bytost. Dětské masky byly opravdu „kouzelné“!!! Po slavnostním zahájení karnevalu začalo velké představování a „rej masek“ na známé písně z pohádek a dětských filmů a dalších moderních, tanečních. Během tančení si děti hrály s balónky a karnevalovou výzdobou. Po tanečním „řádění“ probíhaly soutěže ve skupinkách a jednotlivě – Lovení rybiček, Popelka přebírá, Hra se židličkami a klobouky, Hra na lupiče, …

Velmi se zdařil Tanec s malými míčky (ve dvojicích), u kterého se děti velmi snažily a všichni jsme si užili spoustu legrace.

Aby naše dětičky proměněné v nadpřirozené bytosti neměly hlad, bylo pro ně připraveno občerstvení a také klidnější činnosti v podobě pracovních listů, pantomimy a dramatizace. Na karneval se přišla podívat i paní kuchařka, které se děti představily a společně si ještě zatančily. Karneval byl ukončen zvonečkem a už nám zbyl jen krátký úklid a vzpomínky…

Z dalších úspěšných akcí bych uvedla „Besídku ke Dni matek“.

Besídka se konala druhý týden v květnu. Předcházela jí velmi dlouhá a náročná příprava pásma. Náročná proto, že byly děti velmi často nemocné, docházka byla „slabá“, děti zapomínaly, tudíž jsme měli velkou práci celé pásmo dovést ke zdárnému konci, ve který jsme nejprve jenom doufali…

První vystoupení dětí se konalo v hostinci v Zálesní Lhotě, kde jsme byli velmi mile překvapeni velkou účastí rodičů i prarodičů dětí. Sál byl naplněný! Děti byly zprvu celkem nervózní, ale po chvíli se soustředily výhradně na samy sebe a nacvičované pásmo. Ze samotného pásma byla velmi zdařilá jednotlivá vystoupení, dramatizace, písně ve formě „ozvěny“, dětský aerobik, který si napodruhé zacvičily děti se svými rodiči.

Besídka se zdařila, děti byly odměněny velkým potleskem, po němž samy předaly ručně vyrobené přáníčko ve tvaru srdíčka a krátkou básní uvnitř. Musím uznat, že po výkonu dětí mnozí z návštěvníků jen těžko skrývali dojetí! A v průběhu vystoupení jsme se kromě potlesku také několikrát upřímně zasmáli dětským výrokům a spontánním reakcím, které vystoupení příjemně zpestřilo!

Druhé vystoupení se konalo v samotné MŠ, kde byla účast rodičů radikálně menší. Děti se opět velmi snažily a maminkám se pásmo moc líbilo!

Od rodičů dětí jsme byli pochváleni za výkon a zajímavá jednotlivá vystoupení.

Co vše se dělo v MŠ Studenec od Vánoc? Bylo toho hodně a nikdo se určitě nenudil.

Velikonoce jsme v MŠ ve Studenci oslavily malováním zajíčků, krasliček, pletením pomlázek a pěknou koledou. V dubnu jsme nacvičily pásmo básní, písní a tanečků pro uvítání miminek na OÚ ve Studenci.

Začátek školní docházky je důležitý a nesnadný krok pro každého nového žáčka a našim současným předškolákům tento krok pomáhá usnadnit projekt základní školy „Škola nanečisto“. Letos 19. února 2008 žáci 8. třídy jako pohádkové bytosti provedli budoucí školáky školou a 18. března ve výtvarné dílně vznikly nové velikonoční výtvory. Děti si tyto dny opravdu radostně užily. Věříme, až se sejdou po prázdninách na začátku nového školního roku, že si vzpomenou na tyto příjemné chvíle ve škole.

Na začátku května jsme naším vystoupením pozdravily babičky při oslavě Dne matek v ZŠ ve Studenci. K naší radosti se všem naše představení líbilo. Byly jsme rády, že jsme přispěly k dobré náladě při setkání důchodců.

9. třídám děkujeme za pozvání na divadla Sněhurka a Sůl nad zlato. Obě představení se nám velice líbila. Děti s nadšením naslouchaly a odnesly si pěkný zážitek. Vždyť za několik let zahrají třeba také takovou pohádku.

Do Jilemnice do kulturního domu jsme se jely podívat na opravdové divadlo Kouzelný pramínek. Pro děti to byl také nádherný zážitek, vždyť některé byly v divadle poprvé. Jilemnický kulturní dům jsme navštívily ještě jednou se staršími dětmi. V květnu se konal koncert Pavla Nováka, jehož koncerty pro děti jsou vždy velmi pěkné. Protože jsme seděly v předních řadách, měly děti možnost si při některých písničkách i zatancovat. Celý koncert si náramně „užily“.

Začátkem května jsme uspořádali školní kolo Sportovních her mateřských škol. Zapojili jsme se tak do projektu konaného v duchu olympijských tradic, jehož patronkou je Kateřina Neumannová.

Děti soutěžily v 5 disciplínách. Běh na 60 metrů, hod do dálky tenisovým míčkem, překážková chůze zručnosti s míčem v kelímku, skok v pytli na 30 metrů a pětiskok (žabáky) na dálku. Všechny děti za svůj výkon obdržely diplom a malou sladkost. 12 nejlepších sportovců se pak v pondělí 26. května vydalo do Liberce na krajské kolo Sportovních her MŠ, kde jsme reprezentovali mikroregion Jilemnicko. S dětmi jsme pilně trénovali a vyrobili jsme si i vlastní vlajku, abychom se v „tvrdé“ konkurenci ostatních mateřských škol z celého kraje neztratili. V Liberci děti soutěžily ve stejných disciplínách, vždy dvě školky proti sobě. Naším soupeřem byla MŠ Janov za mikroregion Jablonecko a téměř ve všech disciplínách se našim dětem podařilo zvítězit. V konečné klasifikaci všech družstev jsme se umístili na pěkném 5. místě. V Liberci jsme prožili nejen hezký sportovní den, ale děti se setkaly i s některými našimi sportovci – lyžaři (Jiřím Magálem, Dušanem Kožíškem a Šárkou Sudovou), zhlédly divadelní představení „O třech prasátkách“ a našly si spoustu nových kamarádů.

27. května jsme jely na výlet do ZOO Dvůr Králové, počasí bylo krásné, celá zahrada kvetla a zářila různými barvami a těch zvířátek, co jsme viděly, ani je všechny nespočítáme.

Děkujeme také OÚ ve Studenci za příspěvek na autobus.

2. června jsme se u ZŠ naučily s Tondou Obalem třídit odpady a krátce si zasoutěžily v daném tématu. Potom jsme si ještě zasportovaly na dětském hřišti ke Dni dětí a dostaly sladkosti od firmy Milky Way.

V průběhu školního roku jsme se zúčastnily i několika výtvarných soutěží: Kreslím dárek pro Jizerky (Jizerské hory slaví 40. výročí vyhlášení CHKO), Můj kousek ZEMĚ, Zvířátko, můj kamarád sportovec, Z Krakonošovy zahrádky.

Jeden slunný červnový den děti měly moc práce s vystopováním „obludy“, splnily strašidlové úkoly, bylinkový lektvar nám pomohl porozumět řeči naší obludy, která nás dovedla až pokladu.

Loučení se školáky trochu pokazilo deštivé počasí, šipkovaná se musela odložit, o to více si děti užily školky, ve které i přespaly.

Koncem června jsme si v ZŠ prohlédly pěknou výstavu „Dílna 2008“, kde jsme také některá naše výtvarná dílka vystavovaly.

Sportovní dopoledne u školy s 9. třídou udělalo tečku za školním rokem a potom už hurá na prázdniny!

děti a učitelky z MŠ ve Studenci

Fotografie – Sportovní hry mateřských škol

Fotografie – Děti na sportovních hrách

Fotografie – Třídění s Tondou Obalem

Fotografie – Děti ze školky

Zprávy základní školy

Další školní rok skončil a ani jsme se za ním nestačili ohlédnout a už tu je školní rok další. Uplynulý školní rok si ale zaslouží, abychom se za ním trochu ohlédli, neboť určitě bude patřit v historii studenecké školy k těm významnějším.

K těm významnějším stopám budou patřit především úspěchy studeneckých žáků v celostátních kolech školních soutěží. V olympiádě z anglického jazyka prošla Kája Grofová náročným sítem okresního a krajského kola až do závěrečného představení těch nejlepších v Praze. V konkurenci městských škol i víceletých gymnázií možná tento úspěch úplně nedoceňujeme, ale je především výsledkem poctivé a svědomité přípravy pod vedením Ing. Petry Šedivé. Obdobnou cestou muselo projít studenecké družstvo orientačních běžčů, kteří svou cestu ještě vyšperkovali medailovými umístěními jednotlivců v okresních a krajských kolech. Celostátní finále v Hradci Králové pak přineslo dosud největší úspěch studenecké školy, zisk přebornického titulu s právem reprezentovat Českou republiku na Mistrovství světa škol, které by se mělo konat v dubnu 2009 ve Španělsku.

Jenom krůček k podobnému úspěchu mělo školní fotbalové družstvo v Coca-cola cupu. Jejich přemožitel ze Železného Brodu, který postoupil jen zásluhou skóre dosaženého v zápase, v němž už o nic nešlo, se probojoval až do celostátního finále. Ale ona kdyby neplatí ani ve školních soutěžích.

Každý školní rok opouští studeneckou školu žáci devátého ročníku, v tom letošním to byly dokonce dvě třídy. Třídy diametrálně zcela odlišné, ale svým způsobem obě pro školu podnětné nejen novými zkušenostmi pedagogů s novými situacemi, ale i samotným přínosem obou tříd. Na jedné straně třída se slabším prospěchem a počátečními kázeňskými problémy, ale často s velkou snahou pomoci a pracovat na společných věcech, na druhé straně třída s výraznými osobnostmi, které se někdy hůře přizpůsobovaly klimatu třídy a naopak nahrávaly konfliktům. Společnými silami rodičů, pracovníků školy a žáků samotných vše dospělo k závěrečnému rozloučení, které se zpočátku neslo v dobré náladě, ale poté bylo vystřídáno nostalgií a slzami nad tím, že něco opravdu definitivně končí. Možná právě ty slzy byly pro školu tou nejcennější odměnou, kterou jí mohou žáci dát. Žáci, na které bude škola určitě ráda vzpomínat, někteří jí budou hodně a hodně chybět, protože za nimi zůstala výborná reprezentace školy. A škola samotná bude potěšena, když se na ní přijdou někdy podívat a ona jim zase nabídne pomoc při jejich dalším studiu.

Konec školního roku je obdobím závěrečného hodnocení prospěchu, chování a jeho celkového vyznění. Závěrečná pedagogická rada mohla konstatovat, že neprospěl pouze jediný žák, naopak více než polovina žáků školy prospěla s vyznamenáním (především na prvním stupni). Celkově mohla být spokojena i s chováním, i když v některých případech udělila ty nejvyšší kázeňské postihy (třetí stupeň z chování). V této souvislosti pedagogická rada rozhodla o některých opatřeních, která budou doplněna do školního řádu a týkají se případného požití alkoholických nápojů a dalších návykových látek včetně kouření a zneužívání mobilních telefonů.

Již tradičně se v závěru školního roku vyhlašovaly dvě dlouhodobé soutěže, soutěž o nejaktivnějšího žáka a nejlepšího sportovce na obou stupních. Obě soutěže měly dvě premiantky, které byly navíc oceněny plaketou za vzornou reprezentaci školy. Byla jí Kája Grofová, která dosáhla rekordního počtu bodů v soutěži o nejaktivnějšího žáka, a Eva Bartoňová, která se celkem šestkrát stala nejlepším sportovcem školy a reprezentovala školu v řadě sportovních odvětví včetně několika startů v celostátních kolech (stolní tenis, orientační běh).

Nejaktivnější žáci školy
1.stupeň2.stupeň
1. Markéta Urbanová1951. Karolína Grofová1002
2. Aneta Pekárková1702. Martin Klouček446
3. Denisa Kadavá1373. Eva Bartoňová385
4. Olivie Běhounková1294. Kristýna Ulvrová309
5. Patrik Pekárek1175. Štěpán Kučera307
6. Štěpánka Dubská1156. Veronika Zvěřinová288
7. Veronika Mašková1077. Martin Šimáček220
8. Simona Bartoňová103.8. Zdeňka Šimková214
8. Lukáš Kuřík1039. Sebastian Hájek210
10. Sára Tomášová10010. Nikola Vanclová202
10. Denisa Zahradníková100
10. Kristýna Šemberová100
Nejlepší sportovci školy
1.stupeň:2.stupeň:
1. Kristýna Šemberová4461. Eva Bartoňová607
2. Vladimíra Holečková2272. Martin Klouček513
3. Martin Kuřík2263. Štěpán Kučera390
4. Václav Drbohlav2004. Zdeněk Klíma365
5. Jakub Vancl1875. Lucie Pacholíková362
6. Aneta Grosmanová1756. Lukáš Vancl293
7. Michal Vancl1587. Veronika Truxová292
8. Petr Jezdinský1258. Jakub Šmíd291
9. Denisa Kadavá1209. Vendula Kalenská257
10. Eliška Plecháčová11610. Karolína Tauchmanová241

Škola společně s Obcí Studenec se rovněž snažila pokračovat v dalším zlepšování celkového prostředí v okolí školy a další modernizaci školy samotné. Původní projekt na rekonstrukci a přístavbu mateřské školy byl rozdělen do čtyř etap a podařilo se získat finanční prostředky na snížení energetické náročnosti neboli zateplení školy, které právě v současné době probíhá. Obec se bude podílet na této investici 15 % z celkového rozpočtu a jedná se rozhodně o investici, která je pro obec určitě efektivní. Řada dalších případných dotačních titulů je vázána na principy komunitního plánování a právě rozvoj školy a jejího dalšího okolí je tím nejlepším příkladem a zároveň pádným argumentem. V tomto duchu již vzniklo dětské hřiště, v současné době probíhá první etapa budování naučné stezky a pokračuje příprava dalších projektů dle schváleného strategického záměru rozvoje přírodního areálu v okolí školy. Navíc škola nečeká jen s nataženou dlaní, ale snaží se sama z vlastních rozpočtových zdrojů rozvíjet tento záměr.

PaedDr. Petr Junek

Fotografie – Deváťáci

Fotografie – Nejaktivnější žáci a nejlepší sportovci z 1. stupně

Fotografie – Nejaktivnější žáci a nejlepší sportovci z 2. stupně

ZPRÁVY T. J. SOKOL STUDENEC

Letní sportovní Ski kemp Kateřiny Neumannové

Tři zástupci oddílu lyžování T. J. SOKOL Studenec (Jan Boura, Eliška Plecháčová a Petr Plecháč) se ve dnech 20. až 26. 7. 2008 zúčastnili letního sportovního Ski kempu Kateřiny Neumannové na šumavském Zadově. Přibližně 80 mladých lyžařů z celé republiky ve věku 11–15 let v rámci letní přípravy absolvovalo trénink zaměřený nejenom na zvýšení fyzické kondice pomocí běhu, posilování, jízdy na horském kole a kolečkových lyžích, ale i na rozvoj obecných dovedností formou her či návštěvami lanového centra.

V průběhu kempu došlo také ke slavnostnímu vyhodnocení a  předání cen v rámci projektu „Hledá se nová Kateřina Neumannová“. V hodnocení oddílu skončil T. J. Sokol Studenec na 11. místě (bohužel 1. neoceněném) z 39 hodnocených oddílů, v soutěži jednotlivců byli Jan Boura a Petr Plecháč ve svých kategoriích vyhlášeni na 3. místě, a tak z rukou Kateřiny Neumannové obdržely hodnotnou cenu – lyže Madshus a hole SWIX.

Fotografie – Společné foto s Katkou

Oddíl lyžování T. J. SOKOL Studenec bude dne 13. 9. 2008 pořádat závod v přespolním běhu – 41. ročník Posvícenského koláče a současně 33. ročník Memoriálu Mirka Háka. Těšíme se na Vaši, ať už aktivní, či pasivní účast. Občerstvení zajištěno. Bližší info na http://sokol.studenec.cz.

Petr Plecháč

Sportovní klub Studenec

Fotbal

V době vydání dalšího čísla Studeneckého zpravodaje bude již zahájena další fotbalová sezóna. Tradičně se nejprve ohlédneme za loňským ročníkem 2007/2008. Studenecký fotbal neměl po několika letech zastoupení v krajských soutěžích, ale v žádném případě to neznamenalo nějaké výrazné zjednodušení celoroční činnosti oddílu. Právě i z tohoto důvodu všechna studenecká mužstva skončila své působení v mistrovských soutěžích s vysoce aktivní bilancí, což je patrno i z následných statistik. Vedle mistrovských soutěží se mužstva zúčastnila řady halových turnajů v přípravném zimním období, byla obnovena tradice zimních soustředění v Janských Lázních pro žáky a dospělé, byl uspořádán Vánoční turnaj a Studenecký pohár v malé kopané ve sportovním areálu Pensionu Trautenberk, kde se konal i další ročník Studeneckého mariáše. Slušnou návštěvu měly i letošní Masopustní šibřinky. Velká pozornost je věnována údržbě fotbalového hřiště a nově i jeho okolí. Odměnou za nemalé finanční prostředky investované do hrací plochy je její rostoucí kvalita, což při vytíženosti studeneckého hřiště není nic jednoduchého.

Starší přípravka

Kádr starší přípravky bojoval statečně pod vedením Václava Vancla a Petra Exnera v silné čtyřce o medailové pozice, navíc řada hráčů aktivně pomáhala i mladším žákům. Nakonec z toho byla bramborová medaile, která trochu mrzí především z toho důvodu, že by k zisku 2. či 3. místa stačila lepší docházka některých hráčů (především zápas v Rokytnici).

Výsledky
Jilemnice B0:1
Rovensko1:0Horáček
Sedmihorky4:0Horáček 2, M. Vancl, Kuřík
Horní Branná3:1Horáček 2, M. Vancl
Mírová8:0Horáček, Exner, M. Vancl 2, Korotvička, Němeček
Košťálov2:0Kuřík, M. Vancl
Libštát3:4Kuřík 3
Nová Ves5:0Kuřík 5
Rokytnice0:3
Jilemnice A4:4Kuřík 2, M. Vancl, Jezdinský
Konečná tabulka
1. SK Jilemnice A 20171262:1852
2. Jiskra Libštát20151462:2546
3. FK Sedmihorky20140690:3542
4. SK Studenec20123569:3039
5. TJ Košťálov20116372:2739
6. SK Jilemnice B20103752:3533
7. Spartak Rokytnice20821053:5526
8. Sokol Horní Branná20431355:6715
9. Sokol Rovensko20421422:5214
10. SK Mírová20411525:8213
11. Sokol Nová Ves2000208:1440

Střelci branek:

17 – Petr Horáček

16 – Martin Kuřík

14 – Jana Šimáčková

11 – Michal Vancl

4 – Václav Drbohlav

3 – Tomáš Exner

2 – Václav Korotvička

1 – Petr Němeček, Adam Jezdinský

Mladší žáci

Mladší žáci pod vedením Radka Mejvalda a Ríši Noska získávali zkušenosti na Trutnovsku a chyběli jim především hráči ročníku narození 1995. Po raketovém podzimním úvodu (pět vítězství v řadě) až do konce sezóny mužstvo bojovalo s fyzicky zdatnějšími soupeři se střídavými výsledky, kádr byl příliš úzký a často museli nastupovat hráči přípravky. Pět hráčů ročníku narození 1996 nastupovalo v okresním fotbalovém výběru (Jakub Hylmar, Jan Kuřík, Michal Nosek, Zdeněk Klíma a Danda Mejvald).

Výsledky
FKM Úpa C2:3Mejvald 2
Rudník1:3Šimáčková
Rtyně0:1
Kuks3:2Šimáčková 2, J. Kuřík
FKM Úpa C0:4
Mladé Buky0:2
Rudník1:1Mejvald
Rtyně0:1
Kuks2:1Mejvald 2
FKM Úpa C2:2Nosek, Klíma
Mladé Buky4:3M. Vancl, M. Kuřík, Horáček, Mejvald
Konečná tabulka
1. FC Mladé Buky20141590:4243
2. FKM Úpa C20115453:3838
3. Jiskra Kuks2084863:5028
4. Baník Rtyně2083946:5927
5. SK Studenec20821041:4826
6. FC Avon Rudník20231527:839

Střelci branek:

15 – Danda Mejvald

11 – Jana Šimáčková

4 – Honza Kuřík

3 – Péťa Horáček

2 – Michal Nosek, Zdenda Klíma

1 – Dominik Grof, Pavel Roháč, Michal Vancl, Martin Kuřík

Starší žáci

Starší žáci bojovali s Poniklou o titul okresního přeborníka. V přímém souboji na domácím hřišti nezvládli především koncovku s fyzicky zdatným soupeřem. Herně ho jednoznačně přehráli, připravili si několik dobrých střeleckých příležitostí, ale o výsledku a tím i o titulu okresního přeborníka rozhodla jediná střela soupeře za celý zápas. Mužstvu citelně chyběl i Marek Čivrný, který hostoval na jaře v Semilech, a také tréninkový výpadek vzhledem k onemocnění trenéra Vlada Letkovského. Žáci však předváděli velice kvalitní výkony a tato generace se rozhodně zapíše do historie studenecké kopané, neboť absolvovala sérii 47 mistrovských zápasů bez porážky. Jakub Šmíd se navíc stal nejen nejlepším střelcem okresního přeboru žáků, ale i všech mistrovských soutěží v rámci semilského okresu. V dorosteneckém mužstvu se tak opět sejdou loňští žákovští přeborníci (ročník narození 1992 a 1993), z nichž Jirka Povr již třetí sezónu bude nastupovat za liberecký Slovan a Milan Ježek bude pokračovat ve vrchlabském dorostu.

Výsledky
Jablonec8:0Šmíd a Hampl 3, Šimáček a Pacholík
Rokytnice5:0Šmíd 5
Semily B4:2Šmíd 2, Hampl, Pacholík
Vysoké11:0Šmíd 9, Stránský, Vydra
Poniklá0:1
Roztoky19:0Pacholík 6, Šmíd 5, Vancl 4, Nosek 2, Krejčí, Mejvald
Mírová4:0Krejčí 2, Šmíd, Pacholík
Víchová0:3
Horka3:1Vancl 2, M. Kuřík
Konečná tabulka
1. TJ Poniklá20181197:855(25)
2. SK Studenec201712132:1052(22)
3. Sokol Horka201325109:1941(11)
4. SK Semily B20131686:5440(10)
5. Jiskra Libštát B20130772:3939(9)
6. SK Mírová20821053:4426(-4)
7. FC Víchová20811180:3425(-5)
8. Sokol Jablonec20731058:5324(-6)
9. Spartak Rokytnice20431336:6615(-15)
10. TJ Vysoké20111813:1954(-26)
11. Sokol Roztoky2001194:2181(-29)

Střelci branek:

45 – Kuba Šmíd

17 – Lukáš Vancl

13 – Kuba Pacholík

11 – Patrik Krejčí

9 – Danda Mejvald

5 – Martin Šimáček Jirka Šír

4 – Tomáš Hampl

3 – Martin Klouček, Tomáš Stránský, Radek Vydra

2 – Michal Kulhánek

1 – Marek Čivrný a Matěj Kuřík

Dorost

Dorost projel podzimem bez ztráty bodu a byl suverénem soutěže. Jaro však mužstvu pod vedením Tondy Pacholíka přineslo jiný obrázek. Do Vrchlabí přešel tvůrce hry Milan Ježek, na hostování do Dolní Branné na vlastní přání odešli Váša, Rigo a Byšický, zranění trápila bratry Malinovy, někteří hráči nastupovali v mužstvech dospělých a absence některých hráčů byla více než častá. I tak tým uhájil již tři kola před koncem titul okresního přeborníka. A tak těsně před koncem soutěží bylo jediným výraznějším cílem dosáhnout hranice stovky mistrovských branek, což se nakonec o pouhý jeden gól nepodařilo.

Výsledky
Víchová5:1Milan Malina 3, Vérteši
Mírová5:0M. Pacholík 2, Šír, Milan Malina, Jezdinský
Benecko0:2
Bozkov2:0Vérteši, Milan Malina
Rovensko1:4M. Pacholík
Mírová1:2Jezdinský
Benecko4:0Stránský a Šír 2
Bozkov3:0Vérteši, M. Pacholík, Havlíček
Víchová5:0Kučera, Vérteši, Hanzlík, Ježek, J. Pacholík
Rovensko3:2Stránský, Šír, M. Pacholík
Konečná tabulka
1. SK Studenec20170399:2151(21)
2. SK Mírová20122661:4238(8)
3. Sokol Rovensko2092959:4429(-1)
4. HSK Benecko20821045:6326(-4)
5. Sokol Bozkov20721143:5023(-7)
6. FC Víchová20301728:1159(-21)

Střelci branek:

26 – Milan Malina

11 – Jirka Šír

9 – Milan Ježek

8 – Martin Malina, Jiří Kučera

6 – Zdenda Hanzlík, Kuba Stránský, Patrik Vérteši, Michal Pacholík

5 – Filip Jezdinský

4 – Tomáš Váša

2 – Tomáš Palivoda a David Bartoň

1 – Kuba Pacholík a Martin Havlíček

Béčko

Béčko opustil vedoucí mužstva Lukáš Korotvička, který odešel na hostování do Zálesní Lhoty, a mužstvo vedli společně Jirka Ulvr, Roman Puš a Václav Jeník, v závěru jara i Martin Nedomlel. Na jaře zatím podávalo velice solidní výsledky, pomohl i návrat dlouhodobě zraněného Martina Urbana, který vstřelil v zápase s rokytnickým béčkem 10 branek. Mužstvo úspěšně bojovalo s dalšími 5 týmy o celkové 3. místo v okresní soutěži. Umístění na třetím místě je o to cennější, že v řadě zápasů v letošní sezóně došlo k souběhu áčka i béčka, takže béčko muselo spoléhat na svůj vlastní kádr.

Výsledky
Rokytnice B1:3Mejvald
Rokytnice B20:0Urban 10, Ulvr 4, Puš 3, Brett, M. Chrtek, Mejvald
Košťálov C5:1Ulvr a Metelka 2, Mejvald
Zálesní Lhota5:1Puš 2, Urban, Exner, Vérteši
Rovensko2:1Urban, Metelka
Mříčná3:1Urban 2, Bartoň
Martinice0:3
Poniklá0:0
Mírová B3:0Urban 2, Ulvr
Víchová B1:3Puš
Benecko5:2Metelka 2, Stránský, Šedivý, Ulvr
Horka3:1Stránský, Metelka, Vérteši
Dolní Branná B2:0T. Synek, Ulvr
Vysoké B5:2Metelka 2, Kampov, Bartoň, Ulvr
Konečná tabulka
1. Sokol Dolní Branná B26175488:4156(17)
2. Sokol Martinice26167375:3755(16)
3. SK Studenec B26162887:4450(11)
4. Zálesní Lhota26154775:5249(10)
5. SK Mírová B26128664:4044(5)
6. Sokol Rovensko B26127768:4443(4)
7. Sokol Mříčná26134965:4743(4)
8. TJ Poniklá261141151:5837(-2)
9. FC Víchová B26951236:4632(-7)
10. HSK Benecko26841459:7828(-11)
11. Spartak Rokytnice B26761343:9427(-12)
12. TJ Košťálov C26641656:8322(-17)
13. Sokol Horka26521942:7217(-22)
14. TJ Vysoké B26322120:9311(-28)

Střelci branek:

17 – Jirka Ulvr

16 – Martin Urban

14 – Vlasta Metelka

10 – Roman Puš

4 – Honza Bartoň

3 – Honza Buchar, Petr Bartoň, Radek Mejvald

2 – Patrik Vérteši, Michal Chrtek, Lukáš Stránský, Petr Exner

1 – Filip Jezdinský, Kuba Tauchman, Ondra Brett, Vasil Kampov, Pepa Šedivý, Tomáš Synek

Áčko

Áčko se pod vedením Martina Kuříka a Vítka Kuříka chtělo pokusit bojovat ještě o postup, ale nevyrovnanost výkonů mezi zápasy na domácím hřišti a na hřišti soupeřů byla až příliš znatelná. Přitom výkony v některých zápasech, především se silně posíleným jilemnickým béčkem, měly velice dobrou herní kvalitu. Samostatnou otázkou jsou výkony rozhodčích v okresním měřítku a s tím související prohřešky některých hráčů. Mužstvu navíc vzhledem ke složení kádru (studenti, směnující zaměstnanci) chyběl i společný čas pro tréninky v týdnu. Mužstvo sice obsadilo 5. místo, ale k postupu by přitom stačilo udržet vedení ve třech zápasech (Vysoké, Rokytnice, Stružinec), kdy mužstvo inkasovalo vyrovnávací gól v posledním minutě nebo v nastaveném čase.

Výsledky
Košťálov B1:2Stránský
Nová Ves2:1Jodas, Brož
Tatobity6:0Stránský 2, Šedivý, M. Chrtek, Povr, Brož
Roztoky4:2Brož 2, Stránský, Kočárek
Víchová 1:3Brett
Lomnice B0:1
Vysoké2:2Brož, Stránský
Rokytnice3:3Brož 2, Hanzlík
Bělá0:0
Jilemnice B7:2Urban 3, Jodas a M. Chrtek 2
Kruh3:0Stránský 3
Stružinec2:2T. Synek, M. Chrtek
Horní Branná B2:1Jodas, J. Tauchman
Konečná tabulka
1. Lomnice n. Popelkou B26191680:2458(19)
2. Spartak Rokytnice26175481:3656(17)
3. FC Víchová26173666:3454(15)
4. Sokol Stružinec26173659:3554(15)
5. SK Studenec26145769:3947(8)
6. SK Jilemnice B26152962:5847(8)
7. Sokol Nová Ves26143967:3645(6)
8. SK Jivan Bělá26941345:5831(-8)
9. TJ Košťálov B26921542:6329(-10)
10. TJ Vysoké26851347:5829(-10)
11. Sokol Horní Branná B26841438:6328(-11)
12. Sokol Kruh26561549:6921(-18)
13. Sokol Roztoky26602023:8118(-21)
14. 1. FC Tatobity26212331:1057(-32)

Střelci branek:

13 – Luboš Brož

9 – Michal Chrtek

8 – Lukáš Stránský

6 – Kuba Tauchman

5 – Ondra Brett, Aleš Jodas

4 – Honza Bartoň, Tomáš Synek, Jára Kočárek

3 – Martin Urban

2 – Filip Jezdinský

1 – Pepa Šedivý, Tomáš Povr, Zdenda Hanzlík, Petr Exner

Celková mistrovská bilance
Přípravka20123569:3039
Mladší žáci20821041:4826
Žáci201712132:1052
Dorost20170399:2151
Béčko26162887:4450
Áčko26145769:3947
Celkem132841335497:192265

Internacionálové

Internacionálové sehráli turnaj v Ohnišťanech, kde jim chyběl krůček k postupu do finále, odvezli si však dvě individuální trofeje, Jarda Vydra jako nejlepší brankář a Jirka Ulvr jako nejlepší střelec.

Před novou sezónou

SK Studenec společně s Pensionem Trautenberk uspořádal další ročník turnaje, jehož vítězem se stal právě Pension Trautenberk hrající v nových dresech mistra ligy pražské Slavie. Tradiční účast v Kruhu znamenala po 4 finálových umístěních pouze 4. místo, ale hlavně nepříjemné zranění brankáře Luboše Dlaboly. Áčko vyhrálo přípravný zápas v Robousech nad loňským účastníkem I.B třídy Hradecka 2:1.

Do mistrovských soutěží bude zapojeno 5 mužstev, starší přípravka, starší žáci, dorost v krajské soutěži, áčko a béčko v okresních soutěžích. Nedošlo k výrazným změnám v kádru, hostování Ondry Bretta a Dandy Šimůnka se změnilo v přestup, naopak do Jilemnice přestoupil David Tuž a na hostování do Martinic odešel Honza Bartoň, do Zálesní Lhoty bylo prodlouženo hostování Karlu Kolářovi a Martinu Hrubému.

V mládežnických kategoriích přicházejí na hostování z Horek do žáků Tomáš Kodym a Stanislav Pavlas a do dorostu Kuba Šmíd, vrací se Vojta Nedomlel. Na hostování do Semil byl uvolněn Marek Čivrný a do Jilemnice Danda Mejvald a Martin Kuřík.

Fotografie – Přípravka

Fotografie – Žáci

Fotografie – Áčko a béčko

Fotografie – Turnaj u Trautenberka

Orientační běh

Současná sezóna je pro oddíl orientačního běhu zatím nejnáročnější sezónou po všech stránkách. Studenečtí závodníci již dorostli do dorosteneckého věku a bojují již v celostátních závodech v celé republice. Cílem většiny z nich je vybojovat si právo postupu na Mistrovství ČR v jednotlivých tratích.

Prvním mistrovským závodem bylo Mistrovství ČR v nočním orientačním běhu v Ostravě. Zde si nejlépe vedl Kuba Janata, který obsadil v kategorii H16 4. místo a získal tak licenci A s právem účasti na všech mistrovských závodech. Dalším závodem bylo Mistrovství ČR na krátké trati v Černých Voděradech. Zde zaběhl své životní závody Michal Kučera, který si společně s Kubou Janatou vybojoval postup do finále A a zde obsadil 6. místo včetně zisku licence A. O sedm sekund unikl postup do finále A a tím i licence A Marku Uvizlovi.

Ve druhé polovině července byla Česká republika pořadatelem Mistrovství světa v orientačním běhu, které přinesl pořadatelský úspěch zásluhou nové technologie přenosu polohy závodníka na obrazovku, takže všichni diváci v centru i v přímém televizním přenosu mohli sledovat postup jednotlivých závodníků. Jedná se o převratnou novinku, která tento sport zatraktivní divácky a sponzorsky a možná výrazně pomůže k naplnění snu o orientačním běhu jako olympijském sportu. Mistrovství přineslo i sportovní úspěch a tři medaile pro Českou republiku, tu nejcennější vybojovala Dana Brožková ze Sportcentra Jičín, odchovankyně malého oddílu z Rovenska pod Troskami. V rámci tohoto mistrovství probíhal Mezinárodní festival pro ostatní běžce (šestidenní etapové závody), kterého se zúčastnil pouze Marek Uvizl v kategorii H16 a v mezinárodní konkurenci obsadil hodnotné 15. místo (nejlépe se umístil ve 4. etapě na 7. místě).

Počátkem srpna se zúčastnila studenecká výprava pětidenních závodů v okolí hradu Valečova, odkud jsme do Studence přivezli kompletní sadu medailí s jedním přídavkem. Celkové vítězství v kategorii H16 vybojoval Michal Kučera, Fanda Hladík po úporném boji o stříbro skončil těsně třetí. O čelo bojovali i Štěpán a Tomáš Kučerovi v H14 a podělili se o druhé a třetí místo.

Velkým pořadatelským soustem byla příprava a celková organizace pětidenních závodů Czech 5 days s centrem v kempu Svatá Kateřina nedaleko Chotěvic. Závodů se zúčastnilo 600 závodníků z 11 zemí a nejvzdálenějšími účastníky byli závodníci z Nového Zélandu a ze Spojených států. V hlavních kategoriích zvítězili Katarina Labašová z Dobrušky a člen širšího reprezentačního výběru Vojtěch Král ze Šumperka. Studenečtí závodníci soutěžili jen v žákovských kategoriích a zde si nejlépe vedla Markéta Urbanová v D10, která zvítězila ve všech pěti etapách a svým soupeřkám nadělila úctyhodnou půlhodinu. Stříbrnou medaili vybojoval Štěpán Kučera v H14 a úplnou sestavu medaili doplnil ziskem třetího místa Aleš Kalenský v H10. Závody proběhly bez výraznějších problémů a přinesly i spoustu důležitých pořadatelských zkušenosti do budoucna. Jedním z hlavních přínosů byl především výrazný podíl studeneckých dorostenců, kteří připravili tratě všech etap, zrevidovali mapy a pomáhali při zajištění technického zázemí. Poděkování patří i sponzorům, kteří přispěli na hladký průběh těchto vícedenních závodů (Auto Junek s. r. o., Otto a Ludmila Cermanovi, Pavel Černý, Petr Junek Makler, Otakar Materna Plasteko, Obec Studenec, Kovoobráběčství Pacholík, Reklamy Jilemnice, Bagry Jiří Rybář).

Dvacetičlenná studenecká výprava se vydala na Grand Prix Silesia ve Velké Kraši na Jesenicku. Po prvním slunečném dnu, který byl věnován procházce po Rychlebských horách a skokům do vody v žulovém lomě, přišlo mimořádně deštivé počasí s průtržemi mračen a bouřkami. Počasí a extrémně náročný terén prověřily schopnosti studeneckých běžců. V silně mezinárodně obsazené kategorii H16 (57 závodníků) podával vynikající výkony Michal Kučera a bojoval o místo na stupních vítězů. Ve čtvrté etapě se však zranil a veškeré naděje byly ztraceny. I tak jeho 2. místo ve 3. etapě je dalším mimořádným úspěchem nejen jeho, ale i studeneckého orientačního běhu. Cenné celkové 5. místo v této kategorii vybojoval Kuba Janata. Kvalitní výkony podával v H14 (49 závodníků) Tomáš Kučera, který tentokrát předčil svého bratra Štěpána, a jeho celkové 5. místo patří k nejhodnotnějším výkonům letošního roku. Těžký terén vyhovoval v kategorii H21B (28 závodníků) Tomáši Chrástovi, který si v prvních dvou etapách vybojoval dostatečný náskok na 3. místě, který v závěrečné etapě uhájil. Celkově druhá skončila v nejmladší kategorii HDR (11 závodníků) Tereza Chrástová, když dvě etapy vyhrála. Nejlepšího letošního výsledku dosáhl Petr Junek v kategorii H45B (32 závodníků) ziskem 6. místa. Hodnotným doplňujícím programem Grand prix Silesia byl sobotní závod ve sprintu v ulicích Vidnavy v rámci oslav 750 let založení tohoto slezského města. I zde jsme dosáhli na stupně vítězů, Aleš Kalenský skončil na 3. místě v H10, dobrou formu potvrdil Tomáš Chrást v H21B ziskem 2. místa a nejhodnotnějšího výsledku dosáhl stejným umístěním Marek Uvizl v H16.

Fotografie – Orientační běh I

Fotografie – Orientační běh II

Školní sportovní klub

Nejvýznamnější akcí závěru roku je tradiční účast studenecké školy na projektu Sport bez předsudků, který se koná pravidelně v Liberci. Téměř 80 studeneckých sportovců se zúčastnilo krajského klání v řadě sportovních disciplín a přivezlo do Studence více než 20 medailových umístění. Nejcennějším prvenstvím (již čtvrtým v řadě) je vítězství studeneckých fotbalistek, které ve finále porazily lomnickou školu 2:0. Komentář rozhodčího po finále vypovídá i o hráčce, která se o všechna vítězství zasloužila nejvyšší měrou: „Hráčka číslo 9 (Eva Bartoňova) porazila ve finále ZŠ Lomnice 2:0.“

V lehké atletice získali zlaté medaile Jakub Vancl v běhu na 60 m, Eliška Ulvrová v běhu na 600 m, Jana Šimáčková ve skoku dalekém a Václav Drbohlav rovněž ve skoku dalekém. Stříbrnou medaili vybojovali Aneta Grosmanová a Patrik Krejčí v běhu na 60 m, Zdeněk Klíma v běhu na 800 m, Jakub Šmíd ve skoku vysokém, David Kulhánek v hodu raketkou, Markéta Urbanová v hodu pěnovým oštěpem a štafety dívek (Budínová, Vydrová, Holečková a Šimáčková) a chlapců (J. Vancl, M. Vancl, Drbohlav, Němeček) na 4 × 60 m. Sbírku medailí ziskem bronzu doplnili Vlaďka Holečková v běhu na 60 m, Michal Vancl v běhu na 600 m, Eliška Plecháčová v běhu na 800 m, Lukáš Palivoda v běhu na 1500 m, Kateřina Ulmanová a Martin Šimáček ve skoku dalekém a Andrea Kuříková ve vrhu koulí. O další dvě bronzové medaile se nejprve v ragby kategorie Benjamin postarali studenečtí chlapci a kolekci medailí doplnil Tomáš Hampl v bicrossu.

V polovině června vyrazila ze Studence minivýprava do Liberce na krajské kolo atletického trojboje. Kristýnka Šemberová i Renatka Trejbalová statečně bojovaly s ostatními atletkami z celého Libereckého kraje. Studenecká děvčata se shodně umístila na pěkném 6. místě.

PaedDr. Petr Junek

Fotografie – Vítězné studenecké fotbalistky

Fotografie – Závodnice v trojboji

Tenisový klub Studenec

Výsledky letních soutěží 2008

Tak jako každý rok byly zápasy tenisových družstev sehrány v průběhu května a června. Tenisový klub Studenec měl v meziokresních soutěžích tři družstva. V letošním roce se podařilo studeneckým žákům tuto soutěž vyhrát. Přihlášeno bylo dvanáct družstev, proto se hrálo ve dvou skupinách. Pravidly je stanoveno, že se vždy hrají čtyři dvouhry a jedna čtyřhra. Ve své skupině naše mládež ani jednou neprohrála a zápasy ve skupině vypadaly takto. Skórem 5:0 zvítězili žáci nad Novou Pakou, Lázněmi Bělohrad a Lomnicí B, 4:1 potom porazili Horní Brannou A a Vrchlabí B. Ve finále, které bylo sehráno 18. 6. 2008 u nás, porazili studenečtí tenisté Vrchlabí A poměrem 3:2. O tento úspěch se zasloužili tito žáci: Kadavá Denisa, Plecháč Petr, Plecháčová Eliška, Stránská Kristýna, Kuřík Matrin a Ott Jan. Posledně dva jmenovaní hráli každý jeden zápas za zraněného Petra Plecháče. Samostatnou pochvalu si jistě zaslouží Denisa Kadavá se svou sestřenicí Kristýnou Stránskou, neboť neprohrály ani jeden zápas, přestože převážně hrály proti chlapcům. Poděkování patří také rodinám těchto mladých sportovců, kteří je v této činnosti podporují.

Dvě družstva veteránů se umístila shodně uprostřed výsledkové tabulky. Tyto soutěže jsou rozděleny pro hráče ve věku 40 až 55 let a starší kategorie nad 55 let.

Do tenisových meziokresních soutěží se v letošním roce zapojilo celkem 21 členů Tenisového klubu Studenec.

Petr Hák

Orel Studenec

Volejbal

Ženské béčko ukončilo v červnu mistrovskou soutěž. V týmu hrály především hráčky do 21 let, které nastupovaly přes zimu i v áčku. Vedle nich sbíraly zkušenosti dorostenky. Tým nakonec skončil na 8. příčce a zajistil si tak účast v příštím ročníku.

Konečná tabulka krajského přeboru 2. třídy žen
1. Sokol Bílá Třemešná36342104:1570
2. Baník Žacléř3631599:2467
3. TJ Lánov36251184:5561
4. TJ Červený Kostelec B36211573:7157
5. Sokol Jezbiny36191771:6855
6. TJ Jičín36152164:7251
7. TJ Sokol Dřevěnice36152153:7651
8. Orel Studenec B36122450:7848
9. TJ Harant Pecka3663033:9542
10. TJ Dvůr Králové n. L.3623425:10238

Díky vítězství Bílé Třemešné bude naše áčko i v příští sezóně startovat v 1. třídě krajského přeboru, neboť Bílá Třemešná nám místo ve vyšší soutěži přenechala. Oba týmy nyní úzce spolupracují a několik hráček z Třemešné bude v příští sezóně startovat u nás.

V nové sezóně nastoupí opět béčko v krajském přeboru 2. třídy a kadetky v krajském přeboru. Družstvo dorostenek spolupracuje s týmem Jilemnice, takže Jilemnice nastoupí v soutěži juniorek a Studenec v soutěži kadetek.

Nově budeme mít v soutěži družstvo minižákyň, které je výsledkem naší spolupráce se ZŠ ve Studenci. Hráčky mají za sebou první rok tréninku, proto v soutěži nečekáme žádné výsledky. Jde spíše o to, aby si žákyně zvykaly od malička na soutěžní prostředí a sbíraly cenné zkušenosti. Minivolejbal se hraje 4 na 4 na menším hřišti (polovina 7 × 7 m).

Beachvolejbal

Velmi dobře se předvedly naše ženy i juniorky v beachvolejbalové soutěži VČ oblasti. Vítězství si odnesly Lenka Šikolová s Evou Horáčkovou, 3. místo obsadila dvojice Mirka Šikolová, Lucka Hamplová a 5. místo Anna Hylmarová s Veronikou Hamplovou. V juniorkách obsadila naše dvojice ve složení Jana Dubová a Kristýna Václavíková 2. místo v konkurenci 9 družstev.

Volejbalový program ve Studenci
7. 9.10:00ženyOrel Studenec „B“ – Dřevěnice
13. 9.10:00ženyOrel Studenec „B“ – Trutnov
20. 9.10:00ženyOrel Studenec „B“ – Hořice
11. 10.9:00kadetkymistrovský turnaj ve Studenci
18. 10.10:00ženyOrel Studenec „A“ – Červený Kostelec
25. 10.10:00ženyOrel Studenec „A“ – Jilemnice
8. 11.10:00ženyOrel Studenec „A“ – Staré Město
29. 11.10:00ženyOrel Studenec „A“ – Slavia HK „B“
13. 12.10:00ženyOrel Studenec „A“ – Orel HK

Stolní tenis

Žáci okresními přeborníky téměř ve všem

S partou žáků jsme v září 2007 vstoupili do třetí soutěžní sezony. Tréninky se konaly zhruba od poloviny září každý čtvrtek od 16.30 do 18 hodin. Účast byla střídavá od 12 až 13 po 6. Vedle zkušených harcovníků chodilo trénovat i několik dalších adeptů ve věku 8–10 let. S dětmi, jak je vidno, až takový problém není. Horší je situace s těmi, kdo je vedou nebo nad nimi v minimálním případě vykonávají pouze dozor. Tato starost byla na bedrech nemnohých a bylo to někdy náročné. Trénovalo se do začátku dubna s třítýdenní vánoční přestávkou. Začátečníci pouze trénovali bez účasti v soutěžích. Ostatní, kteří již mají registrační průkazy, se poměřovali s konkurencí. V rámci okresu Semily to bylo dobré. Družstvo „A“ vyhrálo okresní přebor družstev (hrálo ve složení – Matěj Kuřík, Martin Šimáček, Filip Kuřík, Jan Pacholík) a družstvo „B“ skončilo druhé (sestava: Jan Kuřík, Jana Šimáčková, Jakub Hylmar, Daniel Mejvald, Martin Kuřík). Družstvo „B“ dokázalo jako jediné okresní přeborníky porazit. Všem patří dík. Krajského přeboru družstev jsme se neúčastnili. V soutěžích jednotlivců se stali okresními přeborníky Jan Kuřík v mladších žácích a Matěj Kuřík ve starších žácích. Titul okresního přeborníka dále náleží Jakubovi Hylmarovi s Martinem Kuříkem ve čtyřhře mladších žáků, Matějovi Kuříkovi a Martinu Šimáčkovi ve čtyřhře starších žáků a Janě Šimáčkové a Janu Kuříkovi ve smíšené čtyřhře starších žáků. Na krajské úrovni skončil Martin Šimáček v hodnocení celé sezony třináctý ve starších žácích. V žácích mladších pak dvojice Jan Kuřík a Jakub Hylmar vydřela na krajských přeborech v Liberci bronz a Jan Kuřík skončil v jednotlivcích sedmý. Za celou sezonu se z mladších žáků nejlépe umístil Jan Kuřík, který je na žebříčku desátý.

Trénovalo se, jezdilo se, dařilo se i nedařilo. Chtěl bych doufat, že to dotyčné alespoň trochu bavilo a sportování za zeleným stolem jim přineslo trochu radosti. Že se snad cítili dobře v partě vrstevníků a neúspěchy je neodradily od dalšího snažení. Byl bych rád, aby žáci i ostatní věděli, že výhry a medaile nejsou v našem oddíle na prvním místě a že ne vše se podřizuje vítězství za každou cenu. Jde o to se nějakou činnost naučit na slušné výkonnostní úrovni, mít radost ze sportu, uznat kvalitu soupeře a mít snahu se zlepšovat.

Pro příští sezonu 2008–2009 je Orel připraven začít s přípravou party kluků nebo i dívek, to je jedno. Představa je taková, že by se jednalo o omezený počet, maximálně 8 dětí, které by měly zájem. Máme přislíbeno, že by tuto skupinu trenérsky vedl pan Jiří Podzimek z Lomnice nad Popelkou. Jedná se o důchodce, který hraje stolní tenis celý život a mohl by do Studence dojíždět. Tréninky by se konaly 1× týdně. Byla by požadována pravidelná docházka. Platba za sezonu by činila 300–500 Kč. Pokud by ze strany dětí byl o tuto činnost zájem, mohlo by se začít trénovat v polovině září.

Prosím ty rodiče, kteří by chtěli svoje ratolesti ve věku 7–10 let přihlásit, aby tak učinili osobně u JUDr. Jana Kuříka, Studenec 382, nebo telefonicky na číslo 481 595 322 do první neděle v září (7. 9. 2008).

Muži jsou přeborníky okresu – postupují do kraje

Muži postavili do bojů družstvo „A“ v okresním přeboru první třídy a družstvo „B“ v okresním přeboru druhé třídy. Družstvo „A“ s malým zaváháním hned ve druhém kole (remíza 9:9 doma s Vescem) poměrně s přehledem soutěž vyhrálo a stalo se přeborníkem okresu Semily pro sezonu 2007–2008. Patrně zaslouženě, jelikož z celkového počtu 18 utkání ani jedinkráte nebylo poraženo, pouze 3× remizovalo. Rozhodující zvrat nastal v prvním kole odvet, v lednu 2008 na půdě dosud vedoucího Sokola Vesec „A“. Po dvou prohraných čtyřhrách v úvodu utkání přišlo deset vítězných a pouze tři prohrané dvouhry. Vítězství 10:5 nás velmi povzbudilo a dodalo sebevědomí. V dalších třech utkáních jsme opět zvítězili, vyhoupli se na první příčku a tu jsme už do konce soutěže neopustili. Družstvo, které se o tento výsledek zasloužilo, hrálo ve složení: Jiří Hrubý, Josef Jebavý, Zdeněk Kobrle, Jan Kuřík starší, Martin Šimáček mladší. Dostali jsme pěkný pohár, který si uložíme na památku za sklo.

To ovšem nebylo vše. Po vítězství v semilském okrese jsme měli možnost se ucházet o postup do vyšší soutěže, tzv. krajského přeboru druhé třídy. Měli jsme se poměřit s vítězným družstvem okresu Jablonec nad Nisou – TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou „D“. Byl to boj jak u Stalingradu, boj muže proti muži. Každé utkání bylo velmi těžké a v každém se muselo hrát naplno. Nedalo se nikam utéct, nemohli jsme to nechat na lobbistech, kteří by to za tučný honorář pro nás kladně zařídili. Nakonec jsme však byli úspěšní. Na domácí půdě jsme počátkem dubna zvítězili 10:8. Další týden se pak jelo do Jablonce. Tam jsme byli několikrát na pokraji vyřazení, avšak kupodivu, nevím proč, jsme se nakonec radovali z postupu. Vydřeli jsme remízu 9:9 a to stačilo. Dík patří všem hráčům, kteří do toho šli a obětovali svůj čas a dali tomu kus námahy. Uvidíme, jak to půjde v příští sezoně na krajské úrovni. Nejhůře nás asi může potkat to, že skončíme poslední.

Družstvo „B“ se bohužel neprobojovalo do finálové skupiny. Skončilo pak na devátém místě. Hrálo ve složení Leoš Zahradník, Jiří Šír, Jan Vancl, Josef Tichý, Martin Hylmar, Miroslav Hylmar.

Příprava na příští sezonu začne u dospělých tréninkově v září. Soutěžní utkání pak začínají v říjnu. V případě „A“ mužstva by mohl být k vidění někdy i slušný stolní tenis, jelikož v krajském přeboru druhé třídy můžeme potkat některé kvalitní týmy i hráče.

Přeji všem, aby do nové sezony vykročili s chutí a se stejnou chutí ji také zdárně ukončili.

Studenecký zpravodaj 4/2008

Vydává Obecní úřad Studenec

Uzávěrka dalšího čísla: 3. října 2008

Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz.