Studenecký zpravodaj – číslo 2/2008

Obsah

Zprávy obecního úřadu – žádosti o dotace, poplatky ze odpady, demontáž telefonních automatů

Podmínky prodeje pozemků pro RD „Nouzov“

Z jednání zastupitelstva obce 10. 3. 2008

Rozpočet Obce Studenec na rok 2008

Kurzy s Krakonošem

Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci Studenec

Zprávy základní školy– Den učitelů, masopust, dravci, pletení z pedigu, exkurze devátých tříd, příběh na pokračování, olympiády, budoucí prvňáci ve škole

Činnost lyžařského oddílu T. J. SOKOL Studenec 2007-8 – pořadatelská, závodní a tréninková a brigádnická činnost

Pozvánka na putování Za památnými stromy

Sportovní klub Studenec – fotbal, orientační běh, alpské lyžování

Školní sportovní klub

Recepty pro diabetiky (a nejen pro ně)

Srdce – zamyšlení ke Svátku matek

Životní jubilea spoluobčanů v roce 2008

Internetové stránky studeneckých hasičů

Hádanka pro starší generaci

Studenecké míle


Fotografie na titulní straně – Rozkvetlý strom

Zprávy obecního úřadu

Během února jsme podali další dvě žádosti o dotace:

Z Grantového fondu Libereckého kraje žádáme o dotaci na „Informační panely pro měření rychlosti“. Ve skutečnosti se jedná o digitální měřiče rychlosti jízdy projíždějících vozidel, které určitě znáte z jiných obcí. K tomu mohu říci, že pokud s dotací neuspějeme, nebo jenom částečně, tak finanční prostředky na tuto realizaci zastupitelstvo pro tento rok schválilo, a tedy tyto „radary“ pořídíme ze svého rozpočtu. Dopravní inspektorát policie ČR i odbor dopravy nám svá kladná vyjádření již dodaly.

Druhá žádost se týká „Nasvícení stávajících pěti přechodů pro chodce“, které se nacházejí po celém úseku hlavní silnice. Zde jsme zažádali o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje. Pro informaci – jedná se o speciální reflektory určené právě na dané přechody, které vydávají bílé světlo a zvyšují tak bezpečnost přecházejících chodců, oproti veřejnému osvětlení, které vyzařuje spíše barvu žlutou. I zde potřebná vyjádření již máme.

V průběhu měsíce dubna (jak jsem již informoval na ZO 10. března 2008) se chceme přihlásit po deseti letech do soutěže „Vesnice roku 2008“.

Jiří Ulvr, starosta

Připomínáme placení poplatků za odpady rok 2008

Poplatek je splatný do 30. 6. 2008 do pokladny na OÚ Studenec poštovní poukázkou nebo převodem z účtu, pokud si na obecním úřadu vyžádáte variabilní symbol. Poplatek za odpady činí 470 Kč na osobu.

Demontáž telefonních automatů

Dne 18. března 2008 jsme dostali informaci na „Demontáž veřejných telefonních automatů (VTA)“:

Dovolte mi, abych Vás touto cestou informovala o opatřeních, která bude naše společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s. realizovat ve Vaší obci.

Z důvodu dramatického poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě Veřejných telefonních automatů (VTA) se naše společnost Telefónica O2 Czech Republic rozhodla stávající síť VTA přizpůsobit současným potřebám. Tato optimalizace se dotkne i Vaší obce.

V průběhu příštích dvou měsíců letošního roku plánujeme zrušení dvou nevyužívaných VTA. Jedná se o kabinu v Zálesní Lhotě a kabinu u bývalé prodejny ve Studenci.

Dostupnost služby pro obyvatele, jak je definovaná Českým telekomunikačním úřadem, zůstane zachována.

Hana Václavíková, obchodní zástupce, Telefónica O2 Czech Republic, a. s.

Po zpětné odezvě jsme obdrželi doplňující informace:

Posílám ještě informaci o využití telefonních automatů připravených k demontáži. Zálesní Lhota – za poslední rok 6 měsíců bez volání, 4 měsíce po jednom hovoru a dva měsíce po dvou hovorech. Studenec, u bývalé prodejny  – průměrně 11 hovorů za měsíc.

Podmínky prodeje pozemků pro RD „Nouzov“

  1. Pozemek se prodává na výstavbu rodinného domku za účelem zajištění trvalého bydlení kupujícího a jeho rodiny.
  2. Pozemek se prodává kupujícímu označenému rodným číslem, nikoliv IČ.
  3. Žádost si mohou podat občané, kteří k 31. 12. 2007 měli trvalý pobyt ve Studenci, nebo v Zálesní Lhotě a k tomuto datu dosáhli 18ti let věku.
  4. Požádají-li o prodej manželé, pak alespoň jeden z nich musí mít trvalý pobyt ve Studenci, nebo v Zálesní Lhotě k 31. 12. 2007 a k tomuto datu dosáhli 18 let věku.
  5. Žadatel se kupní smlouvou zaváže, že nejpozději do dvou let od podpisu smlouvy bude vydáno pravomocné stavební povolení na stavbu rodinného domu na předmětném pozemku a do 5 let od podpisu smlouvy bude vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí ve věci stavby rodinného domu. V případě, že kupující nesplní výše uvedený závazek, tj. nebude vydáno pravomocné stavební povolení, nebo nebude vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí ve věci stavby rodinného domu, má prodávající právo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od této smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zpět kupní cenu sníženou o smluvní pokutu ve výši dvaceti procent kupní ceny.
  6. Účastníci smlouvy zřídí předkupní právo, jako věcné právo k danému pozemku ve prospěch prodávajícího za cenu 400,-Kč/m2 na dobu 10 let od podpisu této smlouvy.
  7. V případě, že dojde ke zpětnému převodu vlastnického práva k pozemku, nebo k využití předkupního práva prodávajícím, zavazuje se kupující odprodat prodávajícímu stavbu na pozemku vybudovanou, a to jak rozestavěnou, tak dokončenou, za cenu stanovenou znaleckým posudkem v době převodu. Znalecký posudek vypracuje znalec určený prodávajícím.
  8. Cena pozemku je 400,- Kč/m2.
  9. Zájemci podají písemné žádosti na OÚ od 15. 4. 2008 do 20. 5. 2008 do 12.00 hodin.

Z jednání zastupitelstva obce 10. 3. 2008

Poprvé v roce 2008 se studenečtí zastupitelé sešli 10. března, kromě 14 zastupitelů bylo jednání přítomno 25 občanů.

Projednány a schváleny byly podmínky prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů na Nouzově, které jsou určeny občanům s trvalým pobytem v obci Studenec. Žádosti je možno podávat od 15. 4. do 20. 5. 2008, podrobné podmínky prodeje jsou vypsány výše v tomto Zpravodaji, na vývěskách a internetových stránkách obce.

Zastupitelé souhlasili s přerušením přijímání žádostí na „ekologické“ příspěvky, a to na dobu neurčitou s platností k 10. 3. 2008. Žádosti přijaté před tímto datem budou po splnění daných podmínek vyplaceny nejpozději 31. 12. 2008.

Schválena byla cena vodného a stočného na období od 1. 11. 2007 do 31. 10. 2008, a to ve výši 17 Kč/m3 za vodné a 15 Kč/m3 za stočné. Cena byla stanovena na základě kalkulace podle vyhlášky 428/2001 Sb.

Bylo schváleno odstoupení od smlouvy s firmou Kobla, která měla zajišťovat rekonstrukci a přístavbu ZŠ Studenec. Z důvodu rozčlenění této akce na etapy (rekonstrukce a zateplení ZŠ, změna vytápění, přístavba nové MŠ a ČOV včetně kanalizace) obec vyhlásí na jednotlivé etapy nová výběrová řízení. Jelikož na samotnou přístavbu MŠ není možno získat dotaci, bylo také schváleno uvažované využití prostředků uložených v podílových listech a na účtech.

Schválil se hospodářský výsledek ZŠ vůči obci, který v roce 2007 činil 55 199 Kč, 20 % z něj bude vloženo do fondu odměn a zbytek do rezervního fondu.

Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočet na rok 2008 a dále také rozpočtový výhled na roky 2009 a 2010.

Rozděleny byly příspěvky sportovním organizacím: SK Studenec obdrží 127 000 Kč, Orel Studenec 90 200 Kč, Sokol Studenec 83 600 Kč, ŠSK Studenec 33 700 Kč, Sokol Zálesní Lhota 28 000 Kč, TK Studenec 22 300 Kč a SDH Studenec 15 200 Kč. Rozdělení navrhl finanční výbor podle daných kritérií (např. majetek organizace, počet členů, jakých soutěží se účastní, jaké plánuje letos akce).

Nebyl schválen jednorázový příspěvek téměř 40 000 Kč do Eurofondu Krkonoše, který by sloužil Svazku obcí Krkonoše k předfinancování projektu na propagaci regionu (na který svazek žádá dotaci EU), v případě neúspěchu pak pro účely další navazující žádosti.

Zastupitelé nepodpořili žádost Hnutí Duha na podporu přijetí nového zákona k využití obnovitelných zdrojů energie.

ZO vzalo na vědomí vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení. Za rok 2007 bylo poskytnuto 8 půjček v celkové výši 1 060 000 Kč. V roce 1998 poskytlo Obci Studenec ministerstvo pro místní rozvoj bezúročnou půjčku 1,1 mil. Kč určenou na bytový fond s jednorázovou splatností za 10 let, letos se tedy bude vracet. Během těchto 10 let bylo poskytnuto 45 půjček v celkové výši 6 116 000 Kč, z nich je 16 splaceno, na úrocích (5 % do roku 2002, poté 3 %) uživatelé zaplatili 531 726 Kč.

Dále byly projednávány prodeje pozemků, zřízení věcných břemen, odměny a příplatky neuvolněným členům ZO a další záležitosti.

V diskusi starosta informoval o nabídce větrných elektráren od ČEZu. Jednalo by se o 1 zařízení o výkonu 3 MW, roční pronájem pozemku by činil 150 tis. Kč s 3% nárůstem každý rok. Elektrárna by po 20 let přinášela obci ročně částku od 315 tis. Kč do 405 tis. Kč.

Další zpráva pana starosty se týkala opravy silnice Studenec–Horka, na kterou by mělo být v květnu vydáno stavební povolení, akce se pak uskuteční zřejmě v příštím roce. Krajská správa silnic řeší také společně s obcí majetkové poměry (dědice) pozemku u Fejfarovy vily kvůli vybudování kruhového objezdu Na Špici. Dále starosta uvedl, že se chceme jako obec letos přihlásit do soutěže Vesnice roku.

Pan S. Paulů poznamenal, že pokud by došlo k jednání s paní Fejfarovou o pozemku u OÚ, obec by měla pozemek kolem zbořeného altánu odkoupit a rozšířit parkoviště. Pan L. Šulc se dotazoval na stav ohledně kanalizace. Na životní prostředí byla zaslána žádost o tříletý odklad a čeká se na úpravu finančních podmínek ohledně dotací. Pan Baudyš se ptal na opravu cesty na Kubikovsko. Tato komunikace se bude letos opravovat v úseku od dolení silnice po dům Kolářových.

Rozpočet Obce Studenec na rok 2008

Příjmy rozpočtu (v tis. Kč)Rozpočet 2007Skutečnost 2007Rozpočet 2008
1Daňové příjmy 12 08012 87613 420
2Poplatky1 5681 7011 799
3Prodej – voda, lesy, knihy1 6421 8421 590
4Ostatní činnost místní správy1 9622 1945 816
5Dotace, mimorozpočtové prostředky1 7091 727764
Příjmy celkem18 96120 34023 389
Výdaje rozpočtu (v tis. Kč)Rozpočet 2007Skutečnost 2007Rozpočet 2008
6Lesy14613888
7Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch000
8Komunikace (silnice)2 2681 1653 025
9Ostatní záležitosti pozem. komunikací21028460
10Doprava158158158
11Pitná voda1 5031 0161 310
12Odvádění a čištění odpadních vod503450
13MŠ Studenec250147445
14MŠ Zálesní Lhota00193
15Základní škola Studenec3 5102 5935 818
16Knihovny413238
17Kulturní zařízení – býv. škola Zál. Lhota503150
18Kultura106101102
19Obnova místních kulturních památek1107560
20Tělovýchovná činnost962350905
21Využití volného času mládeže242323
22Zájmová činnost – Klub důchodců241724
23Ambulantní péče 531345
24Bytové hospodářství4023148
25Veřejné osvětlení1 118567935
26Pohřebnictví1276777
27Výstavba a údržba místních inž. sítí00389
28Územní plánování260256143
29Územní rozvoj a komunální služby2 8592 3301 059
30Změny technologii vytápění909175
31Sběr a svoz nebezpečných odpadů624252
32Sběr a svoz komunálních odpadů1 2001 1301 200
33Využívání komunálních odpadů20815
34Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň20040183
35Pečovatelská služba142124133
36Požární ochrana Studenec237220231
37Požární ochrana Zálesní Lhota393525
38Zastupitelstva obcí868815933
39Volby – parlament000
40Volby – zastupitelstvo000
41Činnost místní správy3 8882 5183 572
42Obecné příjmy a výdaje z fin. operací151520
43Pojištění funkčně nespecifikované9596105
44Finanční operace490400200
45Finanční vypořádání minulých let47470
46FRB – půjčky1 0601 0600
Výdaje celkem22 32215 80522 289
 FRB položka8124Financování-1 100

Kurzy s Krakonošem

Vážení spoluobčané naší obce, rád bych Vás informoval o možnostech, které nám přinesly kurzy pořádané v rámci projektu „S Krakonošem u počítače“. Tyto kurzy probíhaly v naší obci po dva roky a mohly být navštěvovány zcela zdarma. Účastníci kurzů se zdokonalili v práci na počítači, v cizích jazycích a byla možnost též navštěvovat kurzy technických dovedností, jako například svářečský kurz a kurzy těžby motorovou pilou.

V únoru letošního roku byl tento projekt ukončen a nyní se pracuje na jeho dalším prodloužení. Doufám, že Vás již informovali sousedé a přátelé o výhodách tohoto projektu. V našem Zpravodaji jsou přiloženy dotazníčky, které jsou vstupenkou do tohoto programu.

Proč znovu ještě děláme takovýto dotazníkový průzkum? Je to z důvodu pokračování projektu do budoucna a jeho dalšího rozšíření v naší obci.

Pro občany, kteří o Krakonošovi ještě neslyšeli, tak se Krakonoš snaží rozšířit vzdělávání mezi občany na vesnicích jiným způsobem, než jste zvyklí.

Krakonoš nabízí:

Vyplněné dotazníky prosím odevzdejte na obecní úřad do 30. května 2008.

Jiří Ulvr, starosta
Michal Kříž, Most ke vzdělání

Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci Studenec

Na základě §3 Nařízení vlády České republiky č. 397 ze dne 10. 6. 1992 podávám informační zprávu o stavu veřejného pořádku v obcích Studenec a Zálesní Lhota, Liberecký kraj, a to za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.

Za uplynulý kalendářní rok došlo dle statistických údajů Policie ČR na území obce Studenec ke spáchání celkem 33 trestných činů, kdy v 16 případech se jednalo o trestné činy proti majetku, v ostatních případech se jednalo o trestné činy proti veřejnému zájmu. Objasnit se doposud podařilo 17 trestných činů, ve dvou případech byla věc odložena s tím, že se o trestný čin nejedná. Část obce, Zálesní Lhota, neměla na statistický počet výraznější vliv. Bohužel v obci došlo k tragické dopravní nehodě se smrtelným zraněním chodce.

Dále je v daném období na území obcí evidováno celkem 67 přestupků, z toho 11 proti majetku, 8 proti občanskému soužití. V obci bylo Obvodním oddělením Jilemnice evidováno 5 řidičů pod vlivem alkoholu. Dalších 43 přestupků bylo zdejším oddělením PČR řešeno na úseku dopravy. Ostatní dopravní přestupky a dopravní nehody byly řešeny dalšími složkami Policie ČR, zejména službou dopravního inspektorátu a Skupinou dopravních nehod.

Na území obce není vážnějších problémů, co se týče kulturních a jiných obdobných akcí v obci.

Závěrem lze konstatovat, že došlo k nárůstu trestné činnosti oproti předchozímu období, proto je třeba dále rozvíjet spolupráci Policie s Obecním úřadem a případnou problematiku tak s předstihem řešit.

Pro lepší možnost kontaktu s Policií byla zavedena e-mailová pošta, kdy naše adresa je: smopjil(z.)mvcr.cz

Zde mohou všichni občané sdělovat své poznatky, dotazy a činit oznámení.

Tato zpráva je podána pouze jako stručný přehled o stavu veřejného pořádku na území Vaší obce ze strany Policie ČR.

Policie České republiky, Okresní ředitelství Semily, Obvodní oddělení Jilemnice
Zpracoval: pprap. Bedřich Zahradník, vrchní asistent
Schválil: npor. Jaroslav Brož, vedoucí oddělení

Zprávy Základní školy

Základní škola a Mateřská škola Studenec a Obec Studenec navrhla v rámci Dne učitelů k ocenění následující pracovníky studenecké školy. Vlastní předání proběhlo společně s bohatým kulturním programem v jilemnickém společenském domě Jilm dne 1. dubna 2008. Ocenění předali místostarostka Jilemnice ing. Jana Čechová, zástupkyně školského odboru Alena Kuříková, starosta obce Jiří Ulvr a ředitel školy PaedDr. Petr Junek.

Libuše Spanilá zahájila svou pedagogickou činnost po absolvování pedagogického institutu v základní škole v Mladých Bukách, poté působila v Dolní Branné a Horní Branné a v roce 1976 nastoupila do základní školy Studenec, kde působila až do svého odchodu do důchodu v roce 2002. V průběhu celé své pedagogické praxe vychovávala své žáky především ke kladnému vztahu k přírodě a její ochraně a na všech svých působištích zajišťovala a organizovala sběr léčivých bylin a podílela se na správě žákovských i učitelských knihoven. Svým svědomitým plněním povinností a náročným přístupem k žákům byla příkladem pro své mladší kolegy.

Svou dlouholetou pedagogickou kariéru pokračovala Jitka Šulcová v peda-gogickém odkazu svého otce Antonína Holce, významné studenecké učitelské a kulturní osobnosti. Po ukončení pedagogického vzdělání nastoupila jako učitelka v Jablonci nad Jizerou a po mateřské dovolené již působila od roku 1972 v základní škole ve Studenci. Vedle své náročné práce učitelky 1. stupně se velice aktivně zapojila do další činnosti nejen v rámci školy, ale i v rámci studeneckých občanských sdružení a spolků. Podílela se na činnosti ochotnického spolku Lidumil a působila jako cvičitelka mladších žáků v Tělovýchovné jednotě Studenec. Ve studenecké škole působí i v současné době, kdy vypomáhá nejen na 1. stupni, ale i ve školní družině.

Mgr. Václava Vlčková nastoupila po absolvování Pedagogické fakulty v základní škole v Jablonci nad Jizerou, odkud po roce přešla s půlročním odskočením do sousedních Martinic na základní školu do Studence. Během svého pedagogického působení ve Studenci se podílela především na přípravě žáků studenecké školy ke sportovním soutěžím, organizovala lyžařské výcvikové zájezdy a další mimoškolní sportovní aktivity. Po většinu své pedagogické praxe zároveň zastávala funkci výchovného poradce a pracovala ve školní odborové organizaci. Zapojila se i do činnosti oddílu lyžování při TJ Jilemnice, později SKI Jilemnice jako rozhodčí při celé řadě významných lyžařských závodů.

Květoslava Czibulková nastoupila jako hlavní kuchařka do školní jídelny ve Studenci v roce 1975 a působila zde až do svého odchodu do starobního důchodu v roce 1997. Jako hlavní kuchařka se podílela na zařízení nové stravovny v rámci přístavby základní školy v roce 1983. Všichni žáci i zaměstnanci školy oceňovali především její laskavý přístup a především kuchařské umění. O prázdninách a po ukončení pracovního poměru pracovala jako kuchařka na letních táborech a lyžařských výcvikových zájezdech. V letošním roce se dožívá významného životního jubilea.

Fotografie – Den učitelů

Fotografie – Ocenění učitelé se starostou

Masopust ve škole

Vzhledem k letošní na sníh velice skoupé zimě jsme se museli vzdát „lyžařských radovánek“.

Čtvrťáci nahradili aktivity na sněhu chystáním masopustního veselí. V hodinách českého jazyka shromažďovali oblíbené rodinné recepty. Při matematice připravovali rozpočet na přípravu občerstvení. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech si vyrobili papírové škrabošky.

Vrcholem téhle téměř měsíční přípravy byl masopustní rej.

No a jak proběhlo finále, si můžete přečíst v příspěvcích samotných aktérů.

Masopust

Naše paní učitelka přišla s nápadem, že si ve třídě uděláme masopust. Jako vhodný den bylo určeno úterý. Za úkol bylo, aby každý z nás měl nějaký převlek. Další úkol bylo vyrobit nějaké pohoštění. Já, Denča a Aneta jsem se dohodly, že budeme dělat jednohubky. Rohlíky jsem objednala ve školním kiosku. Z domu jsem přinesla salám, sýr, papriku, tyčinky a brambůrky. Denča zase měla udělanou pěkně pikantní česnekovou pomazánku. Aneta přinesla papriku, banán, pomeranče. Každý z nás něco vytvářel. Někdo chlebíčky, poháry a jiné dobroty. U nás ve třídě to vypadalo jak na nějaké hostině. Byla legrace, když jsme si zatancovali kousek naší sestavy z tanečku. Místa bylo málo, ale vešla se k nám i paní učitelka, která tančila velice pěkně. Nakonec jsme museli vše uklidit a srovnat na původní místo. Jinak se nám to naše masopustní úterý moc líbilo.

Nikola Nedomlelová

Masopustní úterý

V úterý 19. 2. jsme si udělali ve 4. třídě Masopustní úterý. Celá třída se na to těšila. Z domu si každý přinesl nějaké dobroty a po skupinkách jsme vařili něco dobrého. Piškoty s marmeládou, jednohubky a nechyběly ani chlebíčky. K vyrobeným maskám z papíru si každý přinesl převlek. Za chvíli se někdo změnil v čerta, jiný v piráta, kočku nebo nosorožce. Ale překvapením byl Ondra Šimůnek jako princezna. To se smáli opravdu všichni. V parádních kostýmech jsme obešli všechny třídy na dolním stupni. Všichni se smáli a užili si spoustu legrace. Někteří nás ani nepoznali. Zklidnila nás až paní učitelka Lánská, protože byla vlastivěda. Ale vyplňovali jsme jen křížovku. Naštěstí! Obědu jsme moc nedali, protože si všichni nechávali místo na masopustní dobroty. Splácali jsme dohromady, co se dalo, a završil to pohár se šlehačkou. Celá třída si nakonec zatancovala. Bylo to pěkné veselé Masopustní úterý, jen je škoda, že je jen jednou za rok.

Jakub Vancl

Masopustní úterý

Toto úterý nebylo obyčejné úterý, ale masopustní. Ve škole jsme se neučili jako obvykle. Místo výuky jsme si připravovali pohoštění. Rozdělili jsme se do skupinek. Každá skupina vymyslela svůj recept. A tak během dopoledne vznikaly jednohubky z rohlíků, piškotové dortíčky a zmrzlinové poháry. Podle mě se nejvíc podařily jednohubky. Použili jsme na ně rohlíky, sýrovou pomazánku, sýr a klobásu. Když bylo všechno připravené, třída upravená k masopustnímu dovádění, každý se převlékl do své masky a nasadil si vlastnoručně vyrobenou škrabošku. Také jsme se museli jít pochlubit i postrašit kamarády i v ostatních třídách. To bylo legrace! Potom jsme se vrátili do naší třídy, pustili hudbu a začalo dovádění. Celí upocení a přejedení jsme všechno uklidili a rozešli jsme se domů. Moc se nám to skotačení líbilo, protože jsme nic takového ve škole nezažili. A tak skončilo masopustní úterý.

Ondra Šulc

Setkání s dravci

V úterý 18. března se žáci naší školy sešli v sokolovně na besedě o ptácích, ale mluvilo se především o dravcích a sovách. Tímto dopolednem nás provázela pracovnice z útulku pro poraněná a opuštěná zvířata. Každý pozorně sledoval její poutavý výklad o zvířatech, která byla po nějakém zranění předána do útulku.

Orla mořského a rozpětí jeho roztažených křídel si jistě každý z nás zapamatuje. Zvědavě si nás prohlíželo káně lesní. Sova Štěpánka se nám předváděla svým tichým letem. Za svůj výkon byla odměněna pochoutkou v podobě kousku masa. Někteří šťastlivci si mohli vyzkoušet přenášení dravce na rukavici. Ne každý byl dost šikovný, aby mu dravec neuletěl. Největší pozornost získal výr Bubáček tím, že špatně spolupracoval. Zblízka jsme poznali havrana, který se právě vyprazdňoval. Asi ze strachu z nás. Čekalo na nás i překvapení v podobě fretky, která asi nejvíc pobavila žáky osmé třídy, když se v rukou majitelky začala mrštně ohýbat a svíjet skoro jako had. Jen málokdo ji poznal.

Nejen zábavy, ale i poučení se nám dostalo. Například nemáme hladit ptáky po hřbetě, protože by došlo k setření ochranné vrstvy proti promoknutí. Ke konci besedy pracovnice odpovídala na dotazy žáků. Snad si každý z nás vzal ponaučení, jak se chovat v přírodě a hlavně k jejím obyvatelům.

Přednáška byla přínosem nejen pro útulek, který není státem dotovaný, takže si na sebe vydělává právě těmito přednáškami ve školách, ale mnoho dala právě nám posluchačům.

Jan Šulc a Dominik Paulů, žáci 7. třídy

Fotografie – Dravci

Kurz pletení z pedigu

I letos se ve studenecké škole uskutečnil Kurz pletení z pedigu pro dospělé. Účastnice toho letošního, již čtvrtého ročníku, patřily většinou mezi pokročilé, proto jsme zvolily jako téma taženou techniku, která rozhodně nepatří mezi nejlehčí. Všechny ji však zvládly na výbornou.

Letos jsme měly mezi sebou i několik začátečnic, které si s nástrahami pedigových proutků statečně poradily.

Každá skupina měla svůj vlastní program. Na konci kurzu pak už pracovaly všechny „pletařky“ společně při vytváření vánočních ozdob.

Fotografie – Pletení z pedigu

Připravujeme se na vstup do života

Jako žáci 9. ročníku jsme povinni se rozhodnout, na jaké škole se budeme vzdělávat dál. Naše škola nám v tom pomáhá. Nejenže sem zve ředitele z různých středních škol, ale zajišťuje i exkurze.

V listopadu jsme s PaedDr. Danou Synkovou, zástupkyní ředitele a zároveň výchovnou poradkyní, a třídní učitelkou 9.A Mgr. Romanou Macháčovou jeli na Úřad práce a na Policii ČR do Semil. Na tuto exkurzi se asi většina těšila a kluci se zvlášť těšili na policii. Autobus vysadil nás, 9.B, u policejní budovy a 9.A jela na Úřad práce. Vyšli jsme několik schodů, až jsme se ocitli ve velké místnosti, kde probíhají školení policistů. Pohodlně jsme se usadili a začali poslouchat vyprávění jednoho policisty. Prvním tématem byly drogy, které se rozdělily do několika skupin, halucinogeny, opiáty atd. Policista nám vyprávěl příběh o tom, jak zkoumali „feťácké doupě“ a ukazoval nám i fotky, které nebyly zrovna pěkné. Alespoň jsme si ještě více ověřili, v čem drogově závislí žijí, co jedí atd. Další oddíl byl o dopravě, skupinách motorových vozidel. V tomto tématu padlo asi nejvíce dotazů, které nám policista zodpověděl. Poslední, pro kluky asi nejzajímavější téma bylo – policejní vybavení. Nejdříve nám policista ukázal donucovací a omračovací prostředky. Byly mezi nimi, např. pepřový sprej, obušek, slzný granát a Stinger (granát s vystřelovacím projektilem a plynem) a také předvedl na dobrovolníkovi (Martin Klouček) jeden jednoduchý a účinný chvat proti nespolupracujícímu podezřelému nebo zločinci. Poté jsme se šli podívat do nově zbudované tělocvičny se zaoblenou průsvitnou střechou a na konci sálu s velkým boxovacím pytlem. Potom jsme se šli podívat do posilovny, kde si policisté zlepšují fyzickou kondici, a viděli jsme tam, např. pásový běhač, činky různých velikostí a s různě těžkými závažími, posilovací lavice a několik dalších strojů. Nakonec jsme navštívili, mezi lidmi asi nejméně oblíbenou místnost – vazební celu, kde zločinec stráví 48 hodin, a poté je buď propuštěn, nebo předán před soud. Nakonec jsme vyšli ven a policista vystřelil ze signální – světelné pistole. Potom jsme se rozloučili, poděkovali a přesunuli se na Úřad práce. Ujala se nás velmi příjemná paní, která si s námi povídala o různých školách. Nechala nás vypracovat test COMDI – test práce, kterou bychom mohli dělat. Tato exkurze pro nás byla přínosem.

František Horáček, Eliška Kuříková

V době předvánoční jsme se zajeli podívat do podniku Vánoční ozdoby – DUV družstvo Dvůr Králové nad Labem. Měli jsme možnost dozvědět se něco více o tématu sklářství a výroby vánočních ozdob. Viděli jsme, jak šikovné sklářky foukají ze skleněných trubiček různé tvary, později se namáčejí ve speciálním roztoku, díky němuž se zbarví do stříbrna. Dále následuje zdobení a výsledný produkt již putuje jen do balírny a potom se rozváží. Tento proces byl vidět i na ČT 1 v Toulavé kameře, kde se mihla i naše učitelka a vychovatelka Mgr. Zuzana Weissová.

Karolína Grofová

Na třetí exkurzi jsme navštívili bývalé Kablo Elektro ve Vrchlabí, po změně vlastníka přejmenováno na nkt cables. Zde nás provedli výrobou elektrických kabelů od těch průměrově největších až po ty průměrově nejmenší. Výroba takového drátu trvá dlouho. Nejdříve se drát z mědi průměrově zmenší na potřebnou tloušťku. Potom se ten drát potáhne silikonem (izolací), některé dráty se potáhnou jednou, některé i vícekrát. V této továrně vyrábějí hodně druhů kabelů, např. kabely do sluchátek k MP3 přehrávačům, kabely do aut a kabely na převod vysokého napětí.

Pavel Horáček

Po exkurzi v nkt jsme dostaly možnost jít se podívat do dětského domova, v rámci předmětu praktických činností šla pouze děvčata . Když jsme vešly do tohoto obrovského domu, čekaly jsme, že tam na nás bude prostor působit chladně a neosobně (tak jak vždycky v televizi), ale čekal nás pravý opak! Nádherně vymalované interiéry navozovaly přátelskou náladu a sympatická paní vychovatelka se hned ujala slova a vyprávěla nám, jak vlastně takový dětský domov funguje. Během tohoto povídání jsme zjistily, že téměř všechny naše představy byly značně zkreslené. Dozvěděly jsme se také některé novinky ohledně zákonů, které byly schváleny, a už jsou platné. Věděli jste například, že si dítě může adoptovat i svobodná žena (nebo samozřejmě muž)?

Karolína Grofová

V závěru letošního roku jsme ještě navštívili dvě divadelní představení. Nejprve jsme vyrazili do Klicperova divadla v Hradci Králové. Představení se jmenovalo Zdravý nemocný (Moliére), jenomže se moc to dobře nedá popsat, to se musí vidět. V hercích jsme poznali i některé známé tváře, jako např. Kristýna Kociánová (sestřička Mirka z Ordinace v růžové zahradě), nebo Jiří Zapletal (Dan – bývalý kamarád Oldy Farského z Ulice). Celé divadelní představení bylo zahráno naprosto přesvědčivě, a proto doufám, že budeme mít možnost jet do tohoto divadla znovu.

Eva Bartoňová, Karolína Grofová

Druhé divadelní představení jsme zhlédli v Jilemnici. Zavítal sem Teátr Víti Marčíka s hrou Setkání před Betlémem. Toto představení bylo o Vánocích, o příběhu narození malého Ježíška. Herci zazpívali zajímavě upravené koledy. Moc se mi to představení líbilo.

Marie Slavíková

Školní výlet 9.A

…tři dny a dvě noci na Horních Mísečkách… s lyžema na nohou, hromadou sněhu a dobrou náladou…

Alkohol, cigarety, neslušné časopisy atd., tak to jsme s sebou opravdu nepotřebovali, a přesto jsme si to pěkně užili…

Lyže a taky peníze (protože zadarmo… no však to znáte), to jsme hlavně potřebovali, a počasí jsme si objednali sice velmi zimní, ale co se týče lyžařských podmínek naprosto báječné. První den jsme se ještě rozdělili na běžkaře a sjezdaře, ale v momentě, kdy Raďas s Davidem vyzkoušeli po setmění sjezdovky, stala se z nás už jen skupina sjezdařů.

Krásně oranžové poznávací vesty, které si všichni oblékli, nám o sobě vzájemně umožnily takový přehled, že chvíle na svahu byly bez komplikací typu „hledám“…

Zkušení „alpští“ jezdci Tomáš a Štěpán měli vlastní instruktorku Petru Hubálovskou a zbytek neméně „rychlých“ se po kopci pohyboval s třídní a dětmi jejími (takřka vlastními). Černá sjezdovka do Špindlu lákala všechny, ale občas je dobré, když rozum zvítězí a člověk umí odhadnout své možnosti, i za to lze pochválit…

Stravování na Jilemnické boudě bylo velice příjemné a jídlo jedlé, jen snídaně v 7.30 hod. se některým zdála být příliš „noční“, proto jí raději oželeli a přispali si. Klubovna na ubytovně Kleč sice připomínala místnost SSM, což deváťáci nepamatují, ale televize byla funkční a malá kuchyňka se také hodila. Společný večer s kytarou, hromadou vtipů a ochutnávkou moravského domácího vína se opravdu vydařil… ochutnávat ovšem dávala naše „vedoucí zájezdu“, takže o alkoholovém dýchánku se nedalo hovořit! (To jen pro upřesnění, aby si drbny nepřišly na své.)

Organizovaná zábava je vůbec nejlepší… proto například skok z okna ve slipech do sněhu nebo salta ze střechy též do sněhu, rozrytí upravené louky se soutěží o nejhezčího andílka (andělku), to vše je zdokumentováno a není ani tajemstvím, že kluci mají rádi pořádek, proto si luxovali, větrali, o půlnoci se sprchovali, dceru a syna třídní nezkazili… a co ještě dělali? Ostudu určitě ne – a jinak nemusíte vědět všechno, i tak jsme Vám toho dost napovídali, ale upřímně…každému bychom takový výlet přáli!!!

S lyžařským pozdravem SKOL Vaše 9.A s třídní Romanou Macháčovou

Fotografie – 9.A na lyžích poprvé

Fotografie – 9.A na lyžích podruhé

Příběh na pokračování

Mezi žáky najdeme i řadu literárních talentů a jedním z nich je určitě Eliška Zvelebilová z 5. ročníku se svým příběhem na pokračování. Dnes nabízíme čtenářům první kapitolu.

Holčička Adéla zrovna nesla krmení pro svého poníka Pašáka.

„Ahoj, ty můj Pašáku,“ zdravila se s poníkem Adélka, „jak se dnes máš?“

Poník se na ni podíval svýma tmavě modrýma očima. „No nic, ty mi asi neodpovíš.“

Pašák sklonil hlavu. Jeho totiž nezajímala otázka Adélky, ale kbelík pochoutek, který držela v ruce. „Ty jeden nenasyto! Já tady za tebou pospíchám ze školy a ty? Tebe zajímají granule!“ Adélka dělala uraženou, otočila se k poníkovi zády a chystala se udělat první krok. To se zase nelíbilo Pašákovi. Strčil hlavou do Adélčiných zad.

Holčička upadla: „To se dělá?!? Shazovat paničku na zem, do bláta??“

Poník odklusal pryč. Nejspíš se styděl.

Bylo osm hodin večer, Adélka se chystala spát. Protože měla svoje okno v pokojíku hodně nízko, mohla poníkovi házet pamlsky a povídat si s ním. Ráno bylo v ohradě mrtvé ticho. Adélce to bylo divné, že neslyší poníkovo řehtání. Když přišla do stáje, uviděla, že Pašák kulhá. „Tatínku, pomoc… Pašákovi se něco stalo.“ Tatínek pan Brouzda byl trenér, a proto koním rozuměl, Pašáka koupil Adélce, protože ona lásku ke koním zdědila po něm. Přiběhl do stáje a hned uviděl, že poníkovi teče krev z kopyta. Zvedl Pašákovu nohu a krev mu ztuhla v žilách.

„Co jsi dělal, hochu? Máš celou nohu pořezanou.“

Adélka se procházela po stáji. „Něco jsem našla!“ vykřikla. Tatínkovi přinesla popraskanou skleněnou láhev.

„Kde…, kde jsi to našla?“.

„Tam vzadu u sena. Stalo se Pašákovi něco?“ Tatínek neodpověděl.

Vytáhl z kapsy mobil a poslal Adélku spát. (Asi si říkáte, proč ji posílal spát, když je ráno, ale to se dozvíte za chvíli jako mnoho další věcí.)

„Dnes nepůjdeš do školy. Běž si lehnout, aby ses z toho vzpamatovala.“ Adélka sice nechápala, ale poslechla. Měla o Pašáka obavy. V hlavě se jí honily myšlenky: „Co když se mu něco stalo? Co kdyby mi umřel…“

Snažila se tyto myšlenky zapudit, ale nešlo to. Prospala asi celé dopoledne, než se probudila z dalšího hrozného snu. Uviděla nad sebou něčí oči. Připadaly jí, jako kdyby jí chtěly něco udělat.

Radši se schoulila pod peřinu. „Má horečku, paní Brouzdová, ať leží v posteli a až se vzbudí, dejte jí prášek.“ Ty oči patřily panu doktorovi. Odpoledne přivezl pan Brouzda Pašáka.

Kůň řehtal jak na lesy, ale paničku nezahlédl. Adélku probudilo řehtání. Běžela do stáje.

„Ty můj Pašáku, radovala se holčička, co to máš na noze?“ až teď si všimla obvazu na poníkově levé zadní noze.

„Někdo mu tady nachystal překvapení, nastražil na místo, kam poník nejvíc chodí, skleněnou láhev a o tu se poník poranil. Nic to není, do tří měsíců bude zdravý,“ řekl tatínek. Adélka pohladila poníka a se slzami v očích odešla do svého pokoje.

Znovu se vzbudila k večeři, teď se jí už nezdály hrozné sny. Šla do stáje za Pašákem.

Rozplakala se a slzy si utírala do jeho hřívy.

„Co když budeš kulhat?“ ptala se poníka Adélka, „nebudeš už třeba ani chodit, a…a…a,“ Adélka se rozplakala ještě víc.

„Neboj,“ ozvalo se za jejími zády, „já jsem veterinář, který ošetřoval Pašáka. Nebuď smutná, uzdraví se.“

On teď potřebuje jen hodně klidu a až se uzdraví, zase na něm budeš moct jezdit a starat se o něho.“

Adélku tahle slova uklidnila, přestala brečet.

„Opravdu?“ zeptala se ještě s mokrýma očima veterináře.

„Ano, plácneme si?“ Plácli si, a tak tedy bylo dohodnuto.

„Až bude zdravý, přijdu se podívat, jak na něm jezdíš.“ Veterinář na ni mrkl a odešel. Za pár měsíců už opravdu byl poník zdravý. I veterinář se přišel podívat, jak to těm dvěma sluší.

„Vy jste nezapomněl?“ smála se na něho Adélka.

„Jak bych mohl, takové vystoupení si přece nemůžu nechat ujít!“ řekl veterinář.

Konec 1. kapitoly.

Olympiády v ZŠ Studenec

Již 10. prosince 2007 se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 32 žáků s následujícími výsledky:

1.Karolína Grofová
2.Lucie Grofová, František Horáček, Zdena Šimková
3.Eva Bartoňová, Vendula Kuříková

V okresním kole nás zastupovali Karolína Grofová, František Horáček a Eva Bartoňová.

Dne 19. 3. 2008 se zúčastnili žáci naší školy okresního kola zeměpisné olympiády, kde Štěpán Kučera obsadil ve své kategorii pěkné 4. místo. Dále se zúčastnili Veronika Zvěřinová (10. místo), Karolína Grofová (9. místo) a Martin Šimáček (15. místo). Tito žáci postoupili do okresního kola z 1. a 2. místa v jednotlivých kategoriích školního kola, kterého se zúčastnilo celkem 50 žáků s následujícím pořadím:

Kategorie C (8.+9. třída):Kategorie B (7. třída):Kategorie B (6. třída):
1. Šimáček Martin1. Zvěřinová Veronika1. Kuřík Jan
2. Grofová Karolína2. Kučera Štěpán2. Grof Dominik a Jiřičková Markéta
3. Klouček Martin3. Suchánková Nela

Dále se v březnu konalo školní kolo biologické olympiády, kterého se zúčastnilo v kategorii 6.–7. třída 52 žáků a v kategorii 8.–9. třída 49 žáků. Mezi nejúspěšnější řešitele patřili v kategorii 6.–7. třída Lenka Efenberková, Václav Nosek a Veronika Zvěřinová a v kategorii 8.–9. třída Lucie Exnerová, Karolína Grofová a Petr Jiřička.

Do krajského kola zeměpisné soutěže Eurorebus postoupili žáci 9.B třídy, které budou v Hradci Králové zastupovat Karolína Grofová, Eva Bartoňová a Martin Klouček.

27. 3. 2008 se naše škola zapojila do matematické soutěže Matematický klokan. Příklady se řešily ve 4 kategoriích:

Cvrček (kategorie 2.–3. tř.), kde nejúspěšnějšími řešiteli byly žákyně 3. třídy Dominika Kalenská a Markéta Urbanová (60 bodů),

Klokánek (kategorie 4.–5. tř.), kde nejúspěšnějšími řešiteli byli žáci 5. třídy Martin Kuřík (96 bodů), Olivie Běhounková (89 bodů),

Benjamín (kategorie 6.–7. tř.), kde nejúspěšnějšími řešiteli byli žák 6.B Jan Kuřík (74 bodů) a žák 7. třídy Štěpán Kučera (72 bodů),

Kadet (kategorie 8.–9. tř.), kde nejúspěšnějšími řešiteli byly žákyně 9.B Eva Bartoňová (58 bodů) a Eliška Kuříková (48 bodů).

Úspěchy v Olympiádě z anglického jazyka

23. ledna 2008 se konalo okresní kolo Olympiády z matematiky pro žáky 9. ročníku, kterého se zúčastnili za ZŠ Studenec Karolína Grofová (9. místo) a Martin Klouček (11. místo). 5. února 2008 se konalo okresní kolo Olympiády z dějepisu, kde získala Karolína Grofová 9. místo a Martin Klouček 15. místo.

Dne 13. 2. 2008 se uskutečnilo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Do tohoto kola se probojovala Kristýna Ulvrová (7. ročník) a Mojmír Křížek (6. ročník) z kategorie I.A a Karolína Grofová (9. ročník) a Martin Klouček (9. ročník) z kategorie II.A. Školní kolo proběhlo začátkem ledna a účastnilo se ho 34 žáků v I.A kategorii (6. a 7. ročník) a 40 žáků v II.A kategorii (8. a 9. ročník). Všichni postupující pravidelně absolvovali přípravu na okresní kolo, kde se trénoval především poslech a mluvení, u starší kategorie ještě reálie anglicky mluvících zemí. Okresní kolo se konalo v Semilech a účast především v II.A kategorii byla hojná. Celkem se účastnilo přes 30 žáků z různých škol – ZŠ Turnov, ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily, ZŠ Lomnice nad Popelkou, ZŠ Vysoké nad Jizerou atd. V I.A kategorii se na druhém místě umístila Kristýna Ulvrová (ztratila pouze jeden bod na vítězku), měla ze všech svých soupeřů nejlepší poslechovou část a Mojmír Křížek obsadil 7. místo. V II.A kategorii se na druhém místě umístila Karolína Grofová (byla nejlepší v mluvené části) a Martin Klouček na 8. místě. Naši soutěžící si vedli velice dobře a zaslouží poděkování za výborné předvedené výkony na této soutěži.

Do kraje postoupili první dva z kategorie II.A, a proto naši školu v Liberci reprezentovala Karolína Grofová. Dne 3. 4. 2008 velmi úspěšně předvedla své znalosti v gramatické části a části z reálií. Její mluvený projev překvapil členy komise vysokou úrovní, a proto si zaslouženě odvezla 1. místo a postup do celostátní soutěže v Praze. Jako jediná bude reprezentovat Liberecký kraj.

PaedDr. Petr Junek

Fotografie – Účastníci olympiády

Fotografie – Diplom Karolíny Grofové

Fotografie – Diplom Kristýny Ulvrové

„Z pohádky do pohádky“

Pro budoucí prvňáčky jsme 19. 2. 2008 uskutečnili projektový den pod názvem „Z pohádky do pohádky“. Cílem tohoto projektu bylo seznámit předškoláky s prostředím školní budovy, zkrátka vyzkoušet si školu nanečisto pomocí pohádkového putování. Žáci osmého ročníku si připravili několik stanovišť. Každé stanoviště bylo označeno postavou z Večerníčků a pohádek (např. Rumcajs, Medvídek Pú, Víla Amálka, Křemílek a Vochomůrka, Bob a Bobek, Krteček). Na startu děti dostaly čip orientačních běžců a kartičky, do kterých jim pohádkové bytosti potvrdily razítkem splnění úkolů. První stanoviště bylo v jídelně. V této místnosti kluci z osmého ročníku učili děti ze školky, jak to v jídelně chodí, kde si natočit čaj atd. Poté následoval přechod do družiny, kde byly děti seznámeny s hračkami. Ve výtvarném ateliéru na ně čekaly princezny, které je naučily vytvářet obrazy barvami, které měly potřeny po rukou. Po splnění tohoto úkolu byly děti odvedeny do třídy osmého ročníku, kde Shrek a Ježibaba předvedli předškoláčkům práci na interaktivní tabuli. Shrek odvedl děti na předposlední úkol, a to do vestibulu školy, kde děti trénovaly jednoduché puzzle atd. Poslední a pro děti asi nejzajímavější část školy byla šatna, kde na ně číhal úkol hodu míčkem do pyramidy z plechovek. Nebojácné děti s úsměvem na rtech zvládly i tento poslední úkol. Když doběhly do cíle s kartičkou splněných úkolů, očekávaly je malé ceny. Na konci odvážným budoucím prvňáčkům byly dány diplomy s přáním, aby ten důležitý krok, který je čeká, byl pro ně co nejhezčí.

Společná fotografie

Fotografie – Jednotlivé úkoly

Fotografie – Jednotlivé úkoly

„Škola nanečisto“

Začátek školní docházky je pro někoho událostí, na kterou se těší, jiný tuto změnu očekává s obavami a nejistotou. Abychom tento významný krok našim nejmenším usnadnili, zopakovali jsme i letos akci „Škola nanečisto“.

Ve sportovní části se nejstarší děti z MŠ pěkně „vyřádili“ při pohybových aktivitách. Dne 18. 3. pak následovala část výtvarná, zaměřená na velikonoční období. Děti stříhaly a lepily barevné kraslice z vlnitého papíru. Některé byly tak šikovné, že si domů odnášely nejen vajíčka, ale i celý věnec z různobarevných kraslic. Hotové práce tak zdobily nejednu studeneckou a lhoteckou domácnost.

Doufáme, že „Škola nanečisto“ rozptýlila obavy těch pochybujících a že se se všemi uvidíme na začátku nového školního roku 2008–2009.

Ing. Petra Šedivá, PaedDr. Miloslava Jindrová

Činnost lyžařského oddílu T. J. SOKOL Studenec 2007-8

Celoroční činnost lyžařského oddílu, kterou hodnotíme od dubna roku 2007 do konce března letošního roku, můžeme rozdělit na tři části, a to pořadatelskou činnost, závodní a tréninkovou činnost a brigádnickou činnost.

Nyní k jednotlivým činnostem podrobněji:

Pořadatelská činnost byla zahájena uspořádáním již 26. ročníku Běhu vítězství, což je závod v přespolním běhu, který se koná pod Strážníkem. Tohoto závodu se v chladném a deštivém počasí zúčastnilo 61 závodníků a každý obdržel drobnou cenu.

15. září 2007 byl uspořádán 40. ročník Posvícenského koláče a 32. ročník Memoriálu Mirka Háka. V tomto závodě, který je jedním z největších přespolních běhů v okolí, startovalo za větrného podzimního počasí 572 závodníků. Cenu Květy Jeriové pro nejlepšího studeneckého závodníka získal Zdeněk Klíma, který ve své kategorii obsadil druhé místo.

Závod mužů se běžel jako 32. ročník Memoriálu Mirka Háka, význam a popularita tohoto běhu byla zdůrazněna jeho zařazením do celoroční soutěže Velké ceny východních Čech. Startovalo celkem 58 závodníků. Vítězem a držitelem putovního poháru se stal Martin Mikuš z Lomnice nad Popelkou, na druhém místě skončil Michal Galandák z Vrchlabí, třetí doběhl Radim Berka z Kozákova. Ze Studeneckých byl v hlavní kategorii Michal Hák 17., v mužích nad 50 let Jiří Kuřík 9.

Závod měl vysokou sportovní i organizační úroveň, za což patří dík více jak 60 rozhodčím a pořadatelům.

V zimním období dne 16. února 2008 uspořádal náš oddíl ve spolupráci s dalšími členy Sokola a příznivci lyžování Přebor České obce sokolské, který musel být, tak jako loni, uspořádán na Horních Mísečkách. Dopoledního závodu s intervalovým startem klasickou technikou, který byl zároveň veřejným závodem ve všech kategoriích od žáků až po veterány a současně i Krajským kvalifikačním závodem žactva Libereckého kraje v žákovských kategoriích, se zúčastnilo celkem 264 závodníků. Odpoledne pak byl uspořádán ještě druhý závod volnou technikou s hromadným startem, ve kterém mohli startovat pouze členové Sokola, tohoto závodu se zúčastnilo 73 závodníků. Pořádat dva závody v jednom dni bylo velmi náročné, ale nebyla jiná možnost, jak vypsané závody uskutečnit. Proto patří velké poděkování všem pořadatelům za zdárný průběh závodů.

Pro nedostatek sněhu ve Studenci se letos nemohla uskutečnit tradiční Studenecká štafeta a Předvánoční kriterium.

Závodní a tréninková činnost:

Pod vedením Josefa Boury a Petra Plecháče jsme již čtvrtý rok pokračovali v systematické celoroční přípravě. Tréninková skupina se bohužel opět zmenšila a v současné době ji tvoří (od nejmladších po nejstarší): Eliška Plecháčová, mladší žákyně 97, Anna Soukupová, mladší žákyně 96, Jan Boura, mladší žák 96, Jan Šulc, starší žák 95 a Petr Plecháč, starší žák 94.

Tréninky v jarním a letním období probíhaly vždy v úterý a v pátek, podzimním a zimním přípravném období se počet tréninkových dnů v týdnu zvýšil podle věku závodníků na 3 až 5.

Zima sice začala velmi brzy, již 13. listopadu, ale jak rychle přišla, tak také skončila. Ve Studenci jsme za celou zimu absolvovali pouze 13 tréninků, museli jsem proto dojíždět, buď na Horní Mísečky, kde jsme za celou zimu byli 46krát, nebo na Benecko, kam jsme vyjeli ale pouze 5krát. Poděkování patří i učitelům a vedení studenecké základní školy za jejich vstřícný přístup při uvolňování ze školní výuky, který nám umožnil takto trénovat.

Naši závodníci absolvovali od 9 do 16 závodů, mezi největší úspěchy letošní zimy pak patří u jednotlivých závodníků následující umístění, opět od nejmladších po nejstarší:

Eliška Plecháčová:

Anna Soukupová:

Jan Boura:

Jan Šulc:

Petr Plecháč:

Všichni závodníci mají vyjetou 2. výkonnostní třídu, Petr Plecháč pak má 1. výkonnostní třídu.

Náš oddíl se umístil na 11. místě z celkových 39 hodnocených oddílů při finále závodů Hledá se nová Kateřina Neumannová a na 16 místě v hodnocení Ligy žactva z 35 hodnocených oddílů.

V kategorii mužů hájí náš oddíl Michal Hák, který získal dvě třetí místa v hodnocení závodů Libereckého kraje, na trati Jizerské padesátky obsadil 80. místo, a díky tomu, že má II. výkonnostní třídu, pravidelně startuje na celorepublikových závodech.

V letošní zimě se z důvodu nedostatku sněhu, opět jako loni, nepodařilo „rozjet“ přípravku pro mladší děti, což má za následek další odliv dětí k jiným sportům.

Brigádnická činnost je jako každý rok zahajována tradičním sběrem železného šrotu. Další brigádnické akce jsou pak vždy před Posvícenským koláčem a zimní sezónou, při kterých se upravují lyžařské tratě na Strážníku.

O údržbu naší techniky, ale nejenom o ni, se odpovědně stará po celý rok pan Josef Boura starší, za což mu patří naše poděkování, tak jako všem ostatním, kteří, když je třeba, nezištně pomůžou, a mají tak také podíl na tom, že se naší Tělocvičné jednotě daří udržet chod lyžařského oddílu a ještě dosahovat výborných výsledků.

za oddíl lyžování T. J. SOKOL Studenec Petr Plecháč

Fotografie – Závodníci T. J. Sokol Studenec

Sokol Studenec a ZŠ Studenec zve všechny na 8. studenecké putování, tentokrát Za památnými stromy.

Sraz všech účastníků ve čtvrtek 1. května 2008 ve 13.30 u sokolovny.

Sportovní klub Studenec

Jednotlivá mládežnická družstva SK Studenec se zúčastňovala halových turnajů v kopané. Je již tradicí, že se těchto turnajů zúčastňují většinou kluby z vyšších soutěží, neboť účast na takovém turnaji je poměrně nákladnou záležitostí. Na druhou stranu si mohli studenečtí fotbalisté zahrát na turnajích v Lomnici nad Popelkou, ve Vrchlabí a v Malých Svatoňovicích se svými vrstevníky z Liberce, Jablonce nad Nisou, Náchoda, Mladé Boleslavi či Viktorky Žižkov. Nejlépe si vedli mladší žáci posílení o Evu Bartoňovou, která byla vyhlášena nejlepším hráčem turnaje, v Lomnici a dorostenci v Malých Svatoňovicích, kde obsadili shodně 4. místo.

Samotná příprava probíhala v tělocvičně, případně formou vytrvalostních výběhů a herními činnostmi na kurtu Pensionu Trautenberk. Bylo sehráno i několik přípravných zápasů s nepříliš lichotivými výsledky, áčko prohrálo s vrchlabským dorostem 3:5 a s Kacákovou Lhotou 1:2, dorostenci prohráli s Vrchlabím 1:7 a pouze béčko zvítězilo nad Beneckem na umělé trávě v Železném Brodě 7:2.

Během zimy došlo i k určitému oslabení jednotlivých mužstev, mezi nejmladšími byli nově zaregistrováni Viktor Míčka, Ondřej Šulc, Patrik Šimůnek a Jan Grof, starší žáky pro jaro opustil Marek Čivrný, který odchází na hostování do Semil. Ke snížení kádru došlo i mezi dorostenci, Milan Ježek odešel do Vrchlabí, Tomáš Váša, Vít Rigo a Roman Byšický na hostování do Dolní Branné. K hernímu pohybu došlo i mezi dospělými, Lukáš Korotvička odešel na hostování do Zálesní Lhoty, Honza Bartoň do Martinic, Milan Puš do HSK Benecko, kádr dospělých naopak rozšířili na hostování Ondra Brett z SK Jičín, Luboš Dlabola ze Sokola Kruh, Lukáš Stránský z FC Vrchlabí a Daniel Šimůnek ze Sokola Martinice. Na přestup přichází Vasil Kampov, který bude zároveň působit i jako rozhodčí SK Studenec.

Další sportovní vzestup zaznamenává i Eva Bartoňová, která se dostala i do širší nominace U17 a především jako první studenecký fotbalista v historii vstřelila ligovou branku, kterou v 91.minutě rozhodla o cenném vítězství svého mužstva nad FC Slovan Liberec. Úspěšná byla i v dalším zápase proti Viktorii Plzeň, když překonala reprezentační brankářku Odehnalovou.

Fotografie – Eva Bartoňová poprvé

Fotografie – Eva Bartoňová podruhé

Orientační běžci absolvovali v rámci zimní přípravy Zimní běžeckou ligu, sérii jedenácti závodů O nejlepšího běžce Jestřebích hor. Slavnostní vyhlášení proběhlo v rámci Úpické desítky počátkem března a studenečtí závodníci patřili k těm nejúspěšnějším. Zvláštní cenu obdrželi Lucie Pacholíková a Zdeněk Klíma, kteří absolvovali všech 11 závodů a Zdeněk Klíma dokonce všech 11 závodů vyhrál.

Celkové pořadí
Nejmladší žáci
1. Zdeněk KlímaSK Studenec
10. Aleš KalenskýSK Studenec
Nejmladší žákyně
1. Jana AdámkováOrel Rtyně
2. Kristýna ŠemberováSK Studenec
4. Jana ŠimáčkováSK Studenec
8. Denisa KadaváSK Studenec
11. Petra JezdinskáSK Studenec
12. Jana Jiroutová SK Studenec
Mladší žáci
1. Jan PavelOrel Rtyně
3. Štěpán KučeraSK Studenec
4. Tomáš KučeraSK Studenec
Mladší žákyně
1. Lucie PacholíkováSK Studenec
2. Andrea ČapkováSK Studenec
Starší žáci
1. Marek UvizlSK Studenec
4. Michal KučeraSK Studenec
5. Martin KloučekSK Studenec
Starší žákyně
1. Eva BartoňováSK Studenec
2. Vendula KalenskáSK Studenec
Muži nad 45 let
1. František PechekMaratonstav Úpice
3. Ivan UvizlSK Studenec
24. Petr JunekSK Studenec

První ostrý start v sezóně si někteří běžci vyzkoušeli na Jarních skalách v okolí hradu Kost. Pěkné počasí a zajímavé tratě přinesly i úspěchy studeneckým závodníkům, výjimečně tentokrát mezi dospělými. Michal Erlebach zvítězil v nejpočetnější kategorii dospělých H21 C a Ivan Uvizl byl nejlepší v nejpočetnější kategorii veteránů H45. Druhá místa vybojovali ještě Karolína Tauchmanová v H12 a Štěpán Kučera v H14.

Kvalitní přípravu absolvovalo 48 účastníků (35 ze Studence, 8 z Nové Paky, 3 z Vrchlabí a 2 z Jičína) třídenního soustředění v Horkách nad Jizerou (v bývalém zámku, zámecká paní Míša na obrázku) na mapě v okolí Luštěnic. V tomto prostoru poté SK Studenec společně s SKOB Sig-Mat Mladá Boleslav uspořádal 29. března 2008 První jarní proběhnutí, které bylo zároveň prvním žebříčkovým závodem Východočeské a Ještědské oblasti. Závodů se zúčastnilo celkem 703 závodníků, a tak si SK Studenec připsal další posun v počtu závodníků na jím pořádaných závodech. Závody byly solidně hodnoceny i ostatními kluby, především stavba tratí (ing. Petr Junek) a v celkovém hodnocení jsme obdrželi slušnou známku 1,8 z pětistupňové škály.

Mimořádného úspěchu dosáhli závodníci SK Studenec (startovalo zde 33 studeneckých závodníků) na druhém závodě Východočeské oblasti v okolí rybníku Biřička nedaleko Hradce Králové o prvním dubnovém víkendu, kde družstvo žáků obsadilo 1. místo a po dvou závodech se probojovalo do čela klasifikace. O dalších výsledcích budeme vzhledem k uzávěrce Zpravodaje informovat v příštím čísle.

Fotografie – Orientační běh

Fotografie – Zámecká paní Míša

Úspěšnou sezónu má za sebou třetí oddíl SK Studenec, a to oddíl alpského lyžování. Pavla Klicnarová a Adam Zika reprezentovali Českou republiku na Mistrovství světa juniorů ve španělském Formigalu. Smůlu měl opět Adam Zika, který se v prvním tréninku zranil a nemohl absolvovat jediný závod. Pavla Klicnarová vybojovala nejlepší umístění ve sjezdu, kde skončila na 26. místě. Společně s Danou Markovou se jí však dařilo na ostatních závodech, získala dvě prvenství na mezinárodním juniorském mistrovství Itálie v Pellegrinu v super G a ve sjezdu a zvítězila sjezdu Citizen v Innerkremsu. Ještě lepších výsledků dosáhla v závěru sezóny Dana Marková, neboť vybojovala pro SK Studenec dvě medaile z Mistrovství České republiky dospělých ve Špindlerově Mlýně, a to stříbrnou v super G a bronzovou v obřím slalomu. V polovině února se navíc v italském Bormiu stala mezinárodní mistryní Velké Británie v super G. Se studeneckými sjezdaři se připravuji i švédský závodník českého původu Jan Sedlac (viz foto s Danou Markovou), který se na silně obsazeném Mistrovství Švédska počátkem dubna umisťoval v jednotlivých disciplínách do 15. místa.

Další dva studenečtí závodníci startují na závodech v zámoří, kde studují. Zatímco Matyáš Mleziva se zúčastňuje po zranění především regionálních závodů, Lucie Ziková si vede velice úspěšně a zvítězila ve FIS závodech a v několika universitních závodech. O kvalitě jejího umístění svědčí i vynikající sjeté body, které ji v žebříčku FIS zařazují mezi českými závodnicemi hned za Šárku Záhrobskou.

Vynikajících úspěchů dosáhli studenečtí alpští lyžaři i v Českém poháru za rok 2008. Jak mezi juniory, tak mezi dospělými obsadili 4. místo z 59 oddílů České republiky. Mezi jednotlivci skončil Adam Zika na 3. místě, Pavla Klicnarová na 4. místě a Dana Marková na 12. místě. O mnohem výraznější úspěch připravilo SK Studenec zranění Adama Ziky.

V průběhu března se Sportovní klub rozrostl v pořadí o čtvrtý oddíl, kterým se stal oddíl lehké atletiky v čele s Ivanem Uvizlem. Tento oddíl bude určen především pro doplňkové starty orientačních běžců v atletických soutěžích.

PaedDr. Petr Junek

Fotografie – Jan Sedlac a Dana Marková

Fotografie – Tréninková skupina oddílu alpského lyžování SK Studenec

Školní sportovní klub

Hlavní část sezóny členy Školního sportovního klubu čeká tradičně během dubna až června, kdy se koná většina nejprestižnějších školních sportovních soutěží. Jak jsme čtenáře informovali, postup do krajského kola si vybojovaly týmy stolních tenistů, ale vzhledem k tomu, že v tomto sportu se střídá celostátní finále ob rok se středními školami, krajské finále se nakonec neuskutečnilo.

Vzhledem k nepříznivé zimě se neuskutečnily ani plánované závody v běhu na lyžích, kde měli naši závodníci velké šance na úspěch, snad až příští rok.

Novou soutěží je Preventan cup ve vybíjené pro první stupeň. Studenecký Školní sportovní klub pořádal okrskové kolo, z něhož do okresního kola postoupilo smíšené družstvo domácího klubu a družstvo dívek jilemnické dvojky. Na následujícím snímku je úspěšný tým se svými trenérkami.

Počátkem dubna se zúčastnily starší dívky Aprílového turnaje v přehazované v nově otevřené sportovní hale v Libštátu a obsadily celkově 3. místo.

Tak trochu na hraně sportu byla účast studeneckých žáků na Mistrovství republiky v počítačových hrách v Liberci. Tak trochu na hraně proto, že se soutěžilo v automobilových závodech Need for speed – Pro street. Z devíti studeneckých „jezdců“ si nejlépe vedl Pavel Tůma, který se dostal až do semifinále, kde nestačil na celkového vítěze a o krůček mu utekl postup do celostátního kola do Prahy. Smůlu měl Martin Havlíček, který ve vyřazovacím systému hned v prvním kole narazil na celkového vítěze, a jako jediný ho dokázal v jedné jízdě porazit (hrálo se na dvě vítězné jízdy, v té rozhodující prohrál až v cílové rovince). Sítem prvního kola ještě prošel Jára Vrbík.

Již během dubna čekají studenecké sportovce tréninkové dny Sportu bez předsudků, kvalifikace Coca Coly v kopané starších žáků a okresní kolo v orientačním běhu. Právě v posledně dvou jmenovaných soutěžích by měl Školní sportovní klub promluvit výrazně do dalších regionálních kol. Ale o tom až příště.

PaedDr. Petr Junek

Fotografie – Družstvo účastnící se turnaje ve vybíjené

Recepty pro diabetiky (a nejen pro ně)

Okénko pro diabetiky

Polévka kmínová s vejcem (2 porce)

700 ml vody, 10 g mrkve, 10 g kedlubny, 10 g petržele, 10 g cibule, 5 g hladké mouky, sůl, kmín, ¼ vejce, pažitka, 5 g másla na zjemnění

Očistíme mrkev, petržel, kedlubnu a cibuli. Mrkev, kedlubnu petržel nastrouháme na hrubém struhadle. Na másle zpěníme cibuli, přidáme hladkou mouku a připravíme jíšku, kterou rozředíme vodou, přidáme zeleninu, osolíme, okmínujeme a vaříme doměkka. Nakonec do polévky přidáme rozšlehané vejce, které povaříme. Na zjemnění vložíme máslo a ozdobíme pažitkou.

E: kcal 117, kJ 491, B 2,6 g, T 9,1 g, S 6,6 g

Krůtí kapsa (2 porce)

160 g krůtího masa, sůl, pepř, 40 g šunky, 60 g sýru Niva, 40 g hladké mouky, ½ vejce, 60 g strouhanky, 100 g oleje

Krůtí maso očistíme, omyjeme, naklepeme, osolíme a opepříme. Plátky šunky položíme na maso a na šunku položíme plátek Nivy. Zabalíme a obalíme v trojobalu. Na pánvi rozpálíme tuk a smažíme do zlatova.

E: kcal 1439, kJ 6042, B 51,5g, T 101g, S 75,2g

Poděkování:

Svaz diabetiků ZO Jilemnice děkuje vedení Základní školy a Mateřské školy a především ing. Janě Štěpánkové za vítané zpestření výroční schůze Svazu diabetiků. Malí hudebníci svými písničkami potěšili všechny přítomné a už se opět těšíme na jejich další návštěvu.

Informace pro případné sponzory:

Vojtěch Korotvička, předseda Svazu diabetiků ZO Jilemnice, GE Money Bank, a. s., číslo účtu 351107774/0600, 512 33 Studenec 123, tel. 481 596 112, IČ 49295170

Srdce

Kolik má asi podob srdce? Možná, že bychom to dokázali spočítat. Tentokrát však mám na mysli pouze srdce dvě. I když jsou zdánlivě odlišná, mají v našem životě mnoho společného.

To první, ničím nenahraditelné, plné citu, je srdce mateřské. Druhé je srdce zvonu. Obě však mohou bít horoucí láskou na oslavu života, mohou bít i na poplach z blížícího se nebezpečí, ale mohou i puknout, stihne-li je velká rána.

Aby obě srdce bila vždy ve správném rytmu a byla schopna vydat ten nejkrásnější tón či souznění, buďme k nim vždy laskaví. Chraňme je v každé době, zvláště pak to srdce mateřské.

Dovolte, abych v čase nejkrásnějšího svátku všech milujících matek popřála jejich srdcím stálý zdroj lásky a pomyslně přidala vašemu srdci mateřskému malý zvoneček jako symbol, který svým jasným tónem projasní i vaši duši. Ať zůstává připomínkou vaší věčné lásky.

Libuše Ježková

Životní jubilea spoluobčanů v roce 2008

Zlatou svatbu oslaví Luděk a Oluše Jirounkovi, Studenec 184.

Jubilantům přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti.

Internetové stránky studeneckých hasičů

Studenečtí hasiči zprovoznili nové internetové stránky, které naleznete na adrese http://hasici.studenec.cz, případně je možno použít přímý odkaz na stránkách Obce Studenec (www.studenec.cz).

Hádanka pro starší generaci

Kdo je na této fotografii a která událost je zde zachycena?

Studenecké míle

Obec Studenec jako partner závodu si Vás dovoluje pozvat na 1. ročník soutěže historických vozidel „O pohár starosty obce Studenec“.

Pozvánka na Studenecké míleFotografie na zadní obálce – Pohled na Krkonoše od Bukovce

Studenecký zpravodaj 2/2008

Vydává Obecní úřad Studenec

Uzávěrka dalšího čísla: 30. května 2008

Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz.