Studenecký zpravodaj – číslo 6/2004

Čtenářům Zpravodaje a všem občanům přejeme radostné a klidné prožití vánočních svátků a v roce 2005 hodně zdraví, radosti a spokojenosti.

Obsah

Stromy v Praze – o pražských vánočních stromech z Krkonoš

Dotazník na pokračování – II. díl – druhá část výsledků výzkumu pořádaného v rámci diplomové práce

Obrázek tramvajový

Zprávy obecního úřadu – FRB, hrobař, odznaky

Knihovna – rozšíření otevírací doby

Z jednání zastupitelstva obce – ze zasedání 27. října

Výsledky fotosoutěže – listopad 2004 – seznam soutěžících a jejich snímků

Výsledky voleb do zastupitelstva kraje ve Studenci a Zálesní Lhotě 5. a 6. listopadu

Vítání občánků – vítání 10 dětí 20. října

Studenečtí důchodci výletovali – výlet Klubu důchodců do Nové Paky, Dymokur a Přerova nad Labem

SK Studenec – fotbal – výsledky a tabulky jednotlivých družstev

SK Studenec – orientační běh – konečné pořadí soutěží družstev a jednotlivců

Orel – volejbal – tabulka soutěží dorostenek a žen, volejbalový program

Tenisová sezona ve Studenci – ohlédnutí za uplynulým rokem, pozvánka na vánoční turnaj v línem tenise

Připomenutí pacientům: co je to diabetes 2. typu?

Stromy Praze

Předvánoční, vánoční a tříkrálovou atmosféru centra Prahy, tradičně na Václavském a Staroměstském náměstí, zdobí obří vánoční stromy. Jako dar je Praze věnoval Krkonošský národní park společně se Svazkem měst a obcí Krkonoše.

Padesátiletý a zhruba stoletý smrk ztepilý vybrali místní lesní správci nedaleko Lánova „Na Bínu“. Podle Ing. Jana Rouska, vedoucího lesní správy Černý Důl, byl výběr poměrně náročný. „Museli jsme najít naprosto zdravé stromy odpovídající výškou a průměrem kmene, estetickým dojmem, ale také tak, aby byly přístupné pro těžkou techniku, která je převážela.“

Po loňském neštěstí, kdy padající strom těžce zranil britského turistu, chtějí organizátoři podobným událostem předejít. Libor Votruba, předseda představenstva a.s. Taiko, která letošní vánoční trhy organizuje, zdůraznil: „Oslovili jsme dendrologa, specialistu na vývoj a zdraví stromů, který zpracoval odborné posudky. Kvalita dřeva je minimálně průměrná, ne-li lepší, znamená to, že oba stromy vyhovují.“ Pro jistotu firma Taiko pořídila pojistku na případné léčebné výlohy do výše 5 milionů korun, stromy jsou pojištěny na 25 milionů korun.

Smrky ztepilé, desetimetrový (1,5 tuny vážící) a dvacetimetrový (3 tuny vážící), pocházejí z oblasti ochranného pásma Krkonošského národního parku a ozdobí vánoční atmosféru Václavského a Staroměstského náměstí až do 6. ledna 2005.

Dotazník na pokračování – II. díl

Z respondentů žijících ve Studenci 39 % pracuje nebo studuje v místě bydliště, 28 % nepracuje, 21 % dojíždí do vzdálenosti 15 km a 11 % dojíždí do vzdálenosti delší než 15 km. V Zálesní Lhotě je situace odlišná: 10 % pracuje nebo studuje v místě bydliště, 40 % nepracuje, 43 % dojíždí do vzdálenosti 15 km a pouze 7 % dojíždí do vzdálenosti delší než 15 km.

Případnou ztrátu zaměstnání by většina obyvatel řešila hledáním místa s uplatněním své současné kvalifikace a dojížděním do místa vzdáleného do 1 hodiny. Pouze 16 % by přistoupilo na rekva­lifikaci, 12 % by začalo soukromě podnikat a 8 % by řešilo ztrátu zaměstnání přestěhováním nebo dojížděním do místa vzdáleného více jak půl hodiny.

47 % studeneckých občanů vyhovuje časová frekvence autobusové dopravy mezi Studencem a nejbližšími městy, 7 % spíše nevyhovuje, 29 % obyvatel používá vlastní automobil a 16 % občanů autobusovou dopravu vůbec nevyužívají.

Respondenti uvedli následující návrhy na zlepšení dopravní situace ve Studenci:

V Zálesní Lhotě je s časovou frekvencí autobusové dopravy mezi Zálesní Lhotou a ostatními městy spokojeno pouze 20 %, 43 % je spíše nespokojena a 37 % používá osobní automobil nebo autobusovou dopravu vůbec nevyužívá. Pro větší spokojenost s dopravní situací v Zálesní Lhotě byly občany navrhnuty následující opatření:

Podle názorů většiny obyvatel (94 %) z obou částí obce je životní prostředí v obci dobré nebo spíše dobré. V Zálesní Lhotě spatřuje životní prostředí špatné 23 % respondentů, ve Studenci je to pouze 1 %. Ve Studenci 50 % obyvatel ví, jak ke zlepšení životního prostředí v obci přispívá obecní úřad, v Zálesní Lhotě to ví pouze 27 %. V jednotlivých věkových skupinách je to půl na půl, výjimkou jsou občané starší 61 let, pouze 29 % uvedlo, že ví, jak obec přispívá k lepšímu životnímu prostředí. Jako příklad uváděli respondenti nejčastěji odvoz odpadu, přistavování kontejnerů, třídění odpadu a bezplatný sběr nebezpečného odpadu. Dále jmenovali ekologické příspěvky, údržba obecních komunikací, příspěvek na zateplení domu, obnova lesních porostů, úklid podél silnice pomocí žáků ZŠ a úprava veřejných prostranství. Jednou nebo dvakrát se také objevilo vybudování chodníku při silnici, budování kanalizace a čističky odpadních vod, zákaz pálení, údržba kulturních památek a zákaz černých skládek. V jednom případě bylo řečeno, že obec nijak nepřispívá, v druhém pak, že obec přispívá, jak je v jejích možnostech.

Na otázku: „Co by se mělo podle Vašeho názoru udělat pro lepší životní prostředí v obci a čím můžete přispět k lepšímu životnímu prostředí sám?“, odpověděly 2/3 respondentů. Pro lepší životní prostředí v obci by se mělo udělat (následují nejčastěji zmiňované návrhy):

Sami občané uvedli, že přispívají k lepšímu životnímu prostředí údržbou pořádku kolem svého domu, tříděním odpadu, topením kvalitním topivem nebo ekologickým vytápěním, nepálí plasty, odpadky a listí, mají v pořádku septiky a jímky, kompostují listí a trávu, jsou ohleduplní k přírodě, jdou příkladem ostatním – hlavně vlastním dětem, uklízejí příkopy a veřejná prostranství, vysazují zeleň, používají věci a obaly šetrné k přírodě a nedělají to, co se nesmí.

Ve Studenci je spokojeno s obchodní sítí a se sítí služeb 80 % respondentů. Chybí jim tu zejména samoobsluha se smíšeným zbožím, oprava obuvi nebo sběrna obuvi k opravě, bankomat, kadeřnictví, holičství, pedikúra, kosmetika, masér, prodejna ovoce, zeleniny a zdravé výživy, lahůdky – rychlé občerstvení, oprava jízdních kol, čistírna oblečení, nákupní středisko, drogerie, papírnictví, domácí potřeby, supermarket s levným oblečením a značkové obchody.

V Zálesní Lhotě jsou všichni nespokojeni s obchody a službami v obci. Na otázku, jaký druh obchodu či služby výslovně postrádají, odpověděli jednohlasně: potraviny. Dále jim tu chybí smíšené zboží, hygienické potřeby, řeznictví, zboží běžné denní potřeby, kadeřnictví a pošta. Kuriozitou a možná recesí bylo vyslovení absence veřejného domu. Trefnou připomínku měl jeden občan, který napsal, že v Zálesní Lhotě kromě kostela a hospody nic není.

Do jeslí by dítě dávalo nebo spíše dávalo 28 % občanů Studence a Zálesní Lhoty, 52 % by dítě do jeslí nedávalo nebo spíše nedávalo. 21 % respondentů se k této otázce nevyjádřilo. Většinou to byli obyvatelé starší 61 let. Ochotni dávat dítě do jeslí jsou spíše ženy a obyvatelé ve věku 15 až 35 let.

Svůj volný čas tráví občané Studence a Zálesní Lhoty ze 75 % doma, 19 % chodí ke svým přátelům, 17 % navštěvuje sportovní či jiné zábavní zařízení. 18 % respondentů uvedlo, že tráví svůj volný čas jinde, nejčastěji na procházkách v přírodě, na výletech, cestováním po ČR a zahraničí, na horách, u bazénu, na kole a v hospůdce. Jinde než doma tráví častěji svůj volný čas lidé ve věku od 15 do 35 let a ženy.

S možností kulturního a sportovního vyžití v obci je spokojeno 61 % respondentů. Nespokojení jsou spíše lidé ve věku 15 až 35 let. Větší nespokojenost je s kulturním vyžitím. Občané ve Studenci postrádají především kulturní stánek, který by sloužil k divadelním účelům, besedám s umělci, ke konání koncertů a diskoték, pořádání plesů a promítání filmů. Vyjadřují lítost nad zrušením kinosálu u „Višňáků“. Uvítali by také zájezdy za kulturou a poznáváním české vlasti. Co se týče sportovního vyžití, mělo by zde fungovat podle názorů obyvatel hlavně koupaliště, posilovna, kluziště, lyžařský vlek, cyklostezky, sauna, solárium, masáže a rehabilitační cvičení a aquacentrum. Někteří navrhovali výstavbu nové sportovní haly včetně nového fotbalového hřiště. Doporučují TJ Sokolu Studenec vstřícnější jednání, větší přístup do sokolovny, širší a různorodější nabídku cvičení, sokolovnu více využívat pro děti i dospělé, pro kulturní akce a obnovit stolové zařízení. Pro děti zde chybí dětské hřiště s prolézačkami a širší nabídka zájmových kroužků.

V Zálesní Lhotě by rádi měli hřiště pro děti, dětské kroužky, koupaliště, zrekonstruované kluziště a dráhu na kolečkové brusle. Doporučují neprodávat školu a využít ji pro účely obce a obnovit provoz sálu v místním pohostinství.

Pokračování příště

Ing. Marie Matoušková

Obrázek tramvajový

„Jen si sedněte. Já se cítím mlád,“ pouštěl starší muž v tramvaji sednout paní zhruba stejného věku na sedátko, které se pod ním zrovna uvolnilo.

„Děkuji,“ vděčně se usmála stařenka a povzdechla si nějak zahanbeně: „Je divné, jak člověk najednou nemůže to, co mohl dřív…“

„Jo. Ale toho papeže by měli odstranit. Zastřelit, otrávit. To mi neříkejte, že mu to ještě v tomhle věku myslí. Vždyť je to přece blbost!“ vyjel pán trochu mimo kontext, ale dostával se zřetelně do varu.

Dívka stojící celou dobu vedle nich zbystřila a její oči přestaly létat z řádky na řádek. Nepatrně sklopila knihu a čekala, co bude dál.

„Vždyť má teď nový auto,“ snažila se o smírné řešení paní.

„Jo, to sice má, ale co je mu to platný. Odstranit by ho měli.“

„Ale to přece nemůžou, to jsou určitě předpisy, že tam musí být až do smrti.“

„Jo, pořád nějaký předpisy. Nenávidím je všechny, všechny čepičáře. Je mi z nich zle. Nikdy nic pořádnýho neudělali, akorát hrabou peníze a moc…“

„Znáte některého z nich osobně?“ vložila se do rozhovoru dívka.

„Jen hrabou peníze a moc a co zvěrstev napáchali…“

„Znáte některého z nich osobně?“ trvala na svém čtenářka.

„Znám toho tam, no jak se jmenuje, tam na Hradě, no, jednou jsem ho viděl. Jo, Vlka jsem viděl, jeden stačí za všechny.“

„A jak o tom můžete takhle mluvit, když se o to vůbec nezajímáte?“

„Jo a těch zvěrstev, co napáchali. Teď se za to sice ten papež vomluvil, celýmu světu vomluvil, ale co to je? Nějaká vomluva za to, co se dělo…“

„No, já jsem teď byla vnučce na svatbě,“ slabě se ozvala sedící paní, „a hrozně mě překvapilo, jak to bylo pěkný. Takový civilní. Pan farář si je pak ještě vzal stranou a popovídal si s nimi, celou mši pěkně hráli. Opravdu pěkný to bylo. Rozumějte, já jsem byla v kostele podruhý v životě.“

„Já s nima nechci mit nic společnýho, akorát hrabou peníze a moc.“

„Sama za sebe musím říct, že poslední dobou podle mě církev prodělala velkou obrodu….“ obrátila se na muže dívka.

„Obroda, obroda, to je pořád málo. Jsou všichni stejný. Nechci s nima mit nic společnýho.“

„No na to samozřejmě máte právo, ale nemyslíte si, že se přeci jen děje něco k lepšímu a …“

„Jaký já mam v týhle zemi právo? Držet hubu a krok, to je moje celý právo. Za nic to tu nestojí. Všichni jsou stejný a k ničemu to tady nevede.“

Jestli předtím byla dívka mírně nervózní, začala se teď rozehřívat. „Takže to podle vás všechno směřuje do nicoty, nic nemá smyl a tahle země se za chvíli sesype…“

„Smysl!!! Podivejte. Pracoval jsem pro tenhle stát padesát let a co z toho mam?? Směšnejch par šupů!!“ rozdurdil se muž a zavlál u tyče, protože tramvaj projížděla zatáčkou v Chotkových sadech.

„Takže pro vás smysl je totéž co materiální prospěch.“

„Vo tom vy ještě nemůžete nic vědět. Vy jste mladá, ještě nic jste pro stát neudělala.“

„A co pro něj zrovna teď děláte vy?“

„Já už mam svý udělaný a už mi do toho nic není. Stejně to jsou samí kreténi. Jen hrabou moc a peníze. Nic neudělaj dobře, pořád se jen žerou a hrabou pro sebe,“ rozčilením maličko zachroptěl. Rozhovor trochu zesílil.

„A můžu se zeptat, chodíte volit?“

„No samozřejmě, že nechodím. Koho bych taky volil?“

Celá zadní část tramvaje, kde stáli, se zasmála. Teprve teď si dívka uvědomila, že je všichni sledují, znejistěla, ale nedala se zastavit.

„Jo, to je přesně ono. Všichni jsou chytří jak rádia, ale ani k volbám nejdou. Nadává se na všechno a na všechny, ale jinak skutek utek. Za chvíli tady máme s tímhle přistupem to, z čeho jsme se ještě nestačili vzpamatovat. Kolikrát to už člověk slyšel a četl, co? Jestli jsou něco Češi, tak přesně tohle!“¨

Starší pán jen nezřetelně zabublal, ale proti očekávání celého osazenstva nic neodpověděl. Přejížděli jsme Mánesův most. Dáma zřejmě pociťovala potřebu střet pána a dívky nějak harmonizovat, a tak začala o opravě Karlova mostu, na který se právě všichni z okna dívali. Prohodili několik zcela obecných vět.

Za mostem dívka vystupovala. Obrátila se nejprve na dámu: „Přeju pěkný den.“ A pak na muže: „Zmaru zdar!“

„Jo, vám taky pěkný den,“ odpověděli oba.

Dívka sebrala zavazadla a vystoupila. Litovala jsem, že jsem musela také ven. Ráda bych si poslechla, jak celou situaci ti dva okomentují.

Pavlína Jiranová

Zprávy obecního úřadu

Znovu připomínáme,

že na opravu nebo rekonstrukci rodinného domu bude začátkem příštího roku možné využít půjčky z Fondu rozvoje bydlení. Bližší informace na OÚ.

Sháníte příležitostné zaměstnání?

Pak je tu příležitost. Potřebujeme hrobaře. Bližší informace na obecním úřadě.

Studenecké odznaky

Nejen sběratelům nabízíme různobarevné odznaky se studeneckým znakem a nápisem „Studenec Zálesní Lhota“. Odznaky je možno za 15 Kč za kus zakoupit, popřípadě objednat přímo na Obecním úřadě ve Studenci.


Knihovna

oznamuje, že rozšiřuje otevírací dobu o pátky.

Od ledna 2005 bude otevřeno takto:

ÚT: 8.00–10.00

ST: 14.00–17.00

PÁ: 16.00–19.00

Knihovna je vybavena novými počítači a napojena na internet, který je určen k využití pro veřejnost. Přijďte, vyzkoušejte!

Z jednání zastupitelstva obce

Páté letošní veřejné zasedání obecních zastupitelů proběhlo 27. října 2004, jednání 12 zastupitelů sledovalo 10 občanů.

Zastupitelé odsouhlasili následující rozpočtové změny v roce 2004: 350 000 Kč na opravy komunikací (v Rovnáčově u čp. 30 a u Kříže, u Urbanových a k Prokešovým), 324 000 Kč na nákup nového auta pro pečovatelskou službu, na půjčky z Fondu rozvoje bydlení (280 000 Kč), sběr a odvoz odpadů (100 000 Kč) a další změny v celkové hodnotě 146 000 Kč (příspěvky obcím Krkonoše a Jilemnicko, oprava hasičárny ve Lhotě a další).

Potřebné finance byly převedeny díky snížení rozpočtů na vybudování veřejného osvětlení u chodníků (280 000 Kč) a sítí na pozemkách u Plasteka (920 000 Kč).

Bylo schváleno zahájení příprav na zhotovení nové části veřejného osvětlení, a to Na Špici (směrem na Vrchlabí a podél cesty k OÚ po Havlíčkovy a Noskovy) a na Kostelecku pod mateřskou školou, celkový náklad činí asi 900 000 Kč. Pan Krůfa a ing. Havel navrhli propojení od Trojice po Řeznictví Nosek, pan Tauchman se připojil s návrhem přidat světlo na křižovatku za Běhounkovy.

Stejně tak ZO souhlasilo se zahájením příprav na opravy obecních cest v Rovnáčově (od Chládkových po Kučerovy), na Kubikovsku (od Brožových za Markovy a od křižovatky pod Tomášovými po Pekárkovy) a části mezi Maškovými a Janem Kuříkem.

Na minulém zasedání byla schválena částka do 1 miliónu Kč na požární auto, ale nákup tohoto konkrétního auta nedopadl. Hasiči nyní mají další dvě nabídky auta T 815 CAS 32 za přibližně dvojnásobnou cenu. Byl proto odsouhlasen nákup auta za cenu do výše 2,2 mil. Kč.

Ředitel základní školy PaedDr. Petr Junek seznámil přítomné s výroční zprávou za rok 2003/2004, která je k nahlédnutí na obci i v ZŠ.

Školy se týkalo také schválení zřízení Školské rady při ZŠ Studenec k 1. lednu 2005 a jejího volebního řádu. Tato rada má 9 členů, z toho 3 byli jmenovaní zastupitelstvem (Pavel Horáček, Lukáš Kalenský a Jitka Kuříková), dále v ní budou 3 zástupci rodičů a 3 učitelé. Právo je volit mají zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci ZŠ, funkční období členů je tříleté.

Dále byl schválen prodej tří pozemků ve Studenci a pěti v Zálesní Lhotě, na další zasedání se odložilo projednání stavby garáže nebo přístřešku pro auto pečovatelské služby

V diskusi se pan Tauchman dotazoval na opravu cesty na Bendovce – pan Vancl odpověděl, že záleží na majetkovém vyřešení pozemků.

Ředitel ZŠ informoval o změnách ve školní jídelně a představil nového vedoucího jídelny ing. Richarda Kuříka. Ten seznámil přítomné s plánovanými úpravami ve školní jídelně (používaná zařízení jsou nevyhovující) a navrhl, by obec zařadila do rozpočtu příští rok asi 350 000 Kč na nákup nového zařízení.

Pan P. Junek se dotazoval, v jakém stavu je změna územního plánu, která se týká pozemků u ZŠ – současná změna ÚPSÚ č. 5 není ještě dokončená a tyto pozemky budou zařazeny do změny č. 6.

Výsledky fotosoutěže – listopad 2004

Koncem listopadu bylo vyhodnoceno druhé kolo fotosoutěže na téma „Studenec a Zálesní Lhota – náš domov“. Oceněno bylo pět autorů nejlepších fotografií, v případě rovnosti bodů rozhodoval o pořadí los. Zájemci si mohou fotografie prohlédnout v zasedací místnosti obecního úřadu do konce ledna 2005, a to každé pondělí a středu od 7 do 12 a od 13 do 16.30 hodin.

PořadíNázev snímkuAutor a získané body z 10 možných
1. místoBorovice na PříčniciJiří Adolf, Zálesní Lhota9
2. místoSvětlo světaKarel Falta, Studenec9
3. místoBalíkyZuzana Adolfová, Zálesní Lhota7
4. místoVe zlatém oparuJana Vondrová, Velké Pavlovice7
5. místoSoumrakVladimír Vondra, Velké Pavlovice6
Další snímky a jejich počty bodů:
Západ za komínemKarel Falta, Studenec9
Staré časyKarel Falta, Studenec9
Dvojitá duhaJiří Adolf, Zálesní Lhota8
Stezka k CestěKarel Falta, Studenec7
Borovice s posedemJiří Adolf, Zálesní Lhota7
Kostel v nociJiří Adolf, Zálesní Lhota7
Cestou do vsiJana Vondrová, Velké Pavlovice6
Kostel v poliZuzana Adolfová, Zálesní Lhota6
Západ slunceZuzana Adolfová, Zálesní Lhota6
Letní denZuzana Adolfová, Zálesní Lhota6
Za mlhou takovou…Dušan Tomáš, Studenec6
Lesní cestaVladimír Vondra, Velké Pavlovice5
Podzim přebírá vláduVladimír Vondra, Velké Pavlovice5
KvětenLudmila Jezdinská, Studenec5
Podzimní odpoledne I.Miroslav Jezdinský, Studenec5
Svatý JanJiří Adolf, Zálesní Lhota5
Letní podvečerJana Vondrová, Velké Pavlovice4
SouměrnáJana Vondrová, Velké Pavlovice4
Dotek podzimuJana Vondrová, Velké Pavlovice4
LoukaLudmila Jezdinská, Studenec4
Strážník a HradiškoMiroslav Jezdinský, Studenec4
Podzimní odpoledne II.Miroslav Jezdinský, Studenec4
Jarní denLudmila Jezdinská, Studenec3
Studenecké putování – zastavení na HromadáchMiroslav Jezdinský3
Lipová alejZuzana Adolfová, Zálesní Lhota3
Lhotecké jitro 1Dušan Tomáš, Studenec3
Lhotecké jitro 2Dušan Tomáš, Studenec 3

Výsledky voleb do zastupitelstva kraje

Studenec
Číslo a název stranyHlasů
4Strana pro otevřenou společnost3
8Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová221
14Unie svobody - Demokratická unie1
19NEZÁVISLÍ3
21Strana zelených8
26Občanská demokratická strana111
28Koalice „Unie pro sport a zdraví - Demokratická regionální strana“2
34Pravý blok4
36Česká strana sociálně demokratická27
40Česká strana národně sociální4
41SNK sdružení nezávislých43
45Strana zdravého rozumu9
47Dělnická strana1
54Komunistická strana Čech a Moravy36
Celkem platných hlasů 473. Z 1 059 voličů volilo 478. Neplatných hlasů bylo 5.
Zálesní Lhota
4Strana pro otevřenou společnost3
8Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová29
14Unie svobody - Demokratická unie2
19NEZÁVISLÍ5
21Strana zelených4
26Občanská demokratická strana25
34Pravý blok1
36Česká strana sociálně demokratická4
41SNK sdružení nezávislých5
45Strana zdravého rozumu2
54Komunistická strana Čech a Moravy11
Celkem platných hlasů 91. Z 306 voličů volilo 93. Neplatné hlasy byly 2.

MO KDU-ČSL Studenec děkuje všem voličům, kteří podpořili její kandidáty při volbách do krajského zastupitelstva.

Vítání občánků

Při podzimním vítání občánků dne 20. 10. 2004 se sešlo 10 dětí.

Adam VanclStudenec 118
Kryštof VolfZálesní Lhota 197
Aneta BourováStudenec 370
Nikola HamáčkováStudenec 120
Šimon UrbanStudenec 388
Adam VrbataStudenec R-44
Zdeněk ZelinkaStudenec 364
Matouš KuříkStudenec 21
Martin FejfarStudenec R-14
Klaudie UrbancováStudenec 86

Na vítání vystupovaly děti ze Základní školy Studenec. Děkujeme jim za účinkování a paní učitelce Lánské za to, že s nimi tanečky a písničky nacvičila.

Dětem i rodičům přejeme mnoho radosti a spokojenosti v dalším životě.

Studenečtí důchodci výletovali

Klub důchodců uskutečnil 29. září 2004 velice pěkný zájezd. Čtyřicet účastníků nejprve vyslechlo v Nové Pace velice zajímavý výklad Milana Škrobánka o tomto městě, a to u Suchardova domu, vyzdobeného figurálními sgrafity podle kartonů M. Alše. Hezký byl i pohled na obnovený klášter na výšině nad městem. Navštívili jsme Klenotnici drahých kamenů s vystavenými unikátními ukázkami odrůd křemene, a to fialovými ametysty, modrými chalcedony, proužkovanými acháty, červenohnědými jaspisy, ale i araukarity, což jsou zkamenělá dřeva. Milé je i to, že některé exempláře zde vystavené byly nalezeny ve Studenci. Je hezké, že si můžete zde tyto krásné kameny zakoupit samostatné, nebo použité v náhrdelnících, přívěscích nebo prstenech. A babičky kupovaly.

Utajovaným přídavkem zájezdu byla prohlídka zahradnictví v Dymokurech. Venkovní část obsahuje dekorativní květiny a dřeviny. Jejich uspořádání s využitím kamenů a vody poskytlo řadu nápadů pro domácí zahrádky. V rozsáhlých sklenících byly další dřeviny, květiny a kaktusy. Volná prohlídka byla doplněna možností nákupu semen, cibulek, dřevin květin a dalšího zahrádkářského zboží.

Následoval přesun do Přerova nad Labem a prohlídka nejstaršího skanzenu v ČR. Je zde 32 obytných, hospodářských a ostatních drobných objektů lidového stavitelství. Polabská kuchyně, venkovská hospoda, stará škola, staročeské posvícení, ale i nástroje řemeslníků, a to pekaře, koláře, ševce, krejčího apod. Krojované figuríny velice pěkně doplňují jednotlivá místa. Od skanzenu je jen asi 200 m muzeum starých kol a motocyklů JAWA a ČZ. Na těchto strojích jsme my ještě po válce jezdili.

Cestou zpět jsme se krátce zastavili v motorestu a pak již směřovali do restaurace v Dřevěnici u Jičína. Obec je známá každoročními turnaji v odbíjené. V restauraci nás uvítali kávou a zákusky. O dobrou náladu se postarali Mirek Jezdinský na vozembouch a Jirka Fišera na harmoniku. Zpívalo se, tancovalo a ani se nám domů nechtělo. Zpěv pokračoval i v autobuse.

Co závěrem? Velký dík za uspořádání zájezdu a příště na shledanou!

Pavel Zajíc

Sportovní klub Studenec

Fotbal

Po několika letech zůstala pro studenecký klub podzimní sezóna nedohrána, neboť se poslední zápas v Jablonci nad Jizerou pro nepříznivý terén neuskutečnil, přestože studenecké mužstvo do Jablonce dvakrát dorazilo. Tím zůstala zpečetěna i nula na kontě bodů studeneckého áčka. Klub však má za sebou velice náročný rok s jarním bojem áčka o setrvání v oblastních soutěžích, s vydařeným 2. ročníkem Fotbalových slavností a s dobrými výsledky mládežnických týmů. Náročnost podzimní části sezóny potvrzuje ta skutečnost, že studenecký fotbal má v oblastních soutěžích tři družstva (to se žádné fotbalové generaci ve Studenci nepodařilo) a především pro žáky a dorostence to je nesmírně cenná zkušenost. A na hru žáků je někdy radost pohledět.

Minižáci

Minižáci pod vedením tria Radek Mejvald, Ríša Nosek a Jiří Čivrný za vydatné podpory vlastního fanklubu vykazují nejlepší bilanci. Soutěži sice kraluje áčko Libštátu, ale o 2.místo svedli lítý boj minižáci Jilemnice, Jablonce a Studence a v poločase jsou na tom lépe zásluhou lepšího skóre studenečtí minižáci. V brance se rozchytal Vojta Nedomlel, obranu výborně diriguje Marek Čivrný, nejvýraznější postavou v záloze je Tomáš Stránský, důrazný fotbal hrají Tomáš a Štěpán Kučerovi, ale trochu vázne po odchodu Evy Bartoňové střelecká muška, technicky vyspělému Dandovi Mejvaldovi chybí vzhledem k věku větší střelecký důraz a Radku Vydrovi více klidu při proměňování šancí. Vzhledem k tomu, že po této sezóně končí v minižácích početná generace ročníků 1993 a 1994, vešel SK Studenec v jednání s OFS Trutnov o možnosti startu mladších žáků SK Studenec v okresním přeboru Trutnovska (okres Semily tuto soutěž nemá).

Výsledky
Sedmihorky2:2Čivrný, Mejvald
Rokytnice2:0Čivrný, J. Kuřík
Košťálov6:1Stránský 2, Čivrný, Mejvald, T. Kučera, Nosek
Horní Branná4:0Čivrný 2, Stránský, Nosek
Mírová3:1Vydra 3
Jilemnice A2:2Čivrný, Vydra
Libštát B5:0Mejvald 2, Vydra, Čivrný, J. Kuřík
Poniklá0:0 
Libštát A2:4Mejvald 2
Jablonec3:1Vydra 2, Mejvald
Jilemnice B7:0Čivrný 3, Nosek 2, Nedomlel, M. Kuřík
Vysoké5:0Mejvald 2, Nosek, Vydra, J. Kuřík

Střelci

10 – Marek Čivrný 5 – Míša Nosek

9 – Danda Mejvald 3 – Jenda Kuřík, Tomáš Stránský

8 – Ráďa Vydra 1 – Tomáš Kučera, Vojta Nedomlel, Martin Kuřík

Tabulka
1.Jiskra Libštát A12102085:1732(14)
2.SK Studenec1283141:1127(9)
3.SK Jilemnice A1283141:1327(9)
4.Seba Poniklá1274142:1725(7)
5.Sokol Jablonec1271446:2622(4)
6.Jiskra Libštát B1244430:3716(-2)
7.Spartak Rokytnice1250738:2515(-3)
8.FK Sedmihorky1243530:2615(-3)
9.Sokol Horní Branná1250736:4915(-3)
10.SK Mírová1240821:3512(-6)
11.Jiskra Vysoké1232714:3811(-7)
12.TJ Košťálov12201029:576(-12)
13.SK Jilemnice B1200124:1060(-18)

Žáci

Žáci si pod vedením Vladimíra Letkovského vybojovali postup do oblastní soutěže, i když mužstvu odešla v podobě Martina Kupce palebná síla a tým by věkově spadal spíš do kategorie mladších žáků. Tato skutečnost potom byla největším handicapem, neboť většina soupeřů byla fyzicky zdatnější, což v této věkové kategorii dokáže částečně ještě nahradit herní nedostatky. Navíc samotný kádr byl poměrně úzký, takže při zapojení hráčů do ostatních sportů a případných zraněních zůstávala trenérovi pouhá jedenáctka hráčů. Pro jaro by však mužstvo mělo být posíleno o žáky z Dolní Kalné, kteří docházejí do studenecké školy, ale hrají v jiných klubech.

Výsledky
Železný Brod0:1 
Desná1:5Povr
Lučany2:2Povr 2
Zásada1:1Povr
Sedmihorky1:1Povr
Velké Hamry-Tanvald1:4Havlíček
Rokytnice2:4Hanzlík, Klouček
Rokytnice1:2Pacholík
Železný Brod1:3Povr
Desná0:2 

Střelci:

6 – Jirka Povr

1 – Martin Havlíček, Zdenda Hanzlík, Tomáš Klouček, Michal Pacholík

Tabulka
1.TJ Velké Hamry-Tanvald1090138:1127(12)
2.Spartak Rokytnice1071220:1122(7)
3.TJ ŽBS Železný Brod1061316:1719(4)
4.TJ Desná1051426:1716(1)
5.FK Sedmihorky1023513:199(-6)
6.Sokol Zásada102358:209(-6)
7.TJ FK Lučany1022612:238(-7)
8.SK Studenec1003710:253(-12)

Dorost

Dorostenci sice skončili v uplynulé sezóně pod vedením Miroslava Šembery a Jiřího Povra na prvním nepostupovém místě, ale vzhledem k tomu, že došlo ke spojení oddílů Turnova a Pěnčína, nakonec postoupili do oblastní soutěže ze 4. místa. Po rozpačitém úvodu se výkonnost mužstva v závěru podzimu stabilizovala a nebýt porážky s nelegálně posílenou Desnou, mohlo být umístění v tabulce ještě lepší. Navíc v některých zápasech chyběli klíčoví hráči (Chrtek, T. Synek), kteří nastupovali v zápasech áčka. Pro jarní část sezóny by mužstvo mělo zapracovat především na zlepšení koncovky, neboť si hráči dokážou vypracovat spoustu brankových příležitostí, ale jejich proměňování trochu vázne.

Dorostenecké béčko hraje své zápasy v Zálesní Lhotě a mělo by být určeno především pro hráče, kteří se nedostanou do kádru áčka. Prioritou tohoto mužstva by měla být právě příprava těch hráčů, kteří skončili v mužstvu žáků a chtějí ve fotbale pokračovat i nadále.

Výsledky
Jilemnice1:5Pešek
Železný Brod1:6Jiřička
Lučany5:1Kupec 3, Pešek, J. Tauchman
Plavy2:7T. Synek, Kupec
Desná1:2T. Synek
Pěnčín0:5 
Benecko2:2T. Synek 2
Benecko5:2Kupec, J. Tauchman, Chrtek, T. Synek, Jiřička
Jilemnice1:3J. Tauchman
Železný Brod2:1Kupec, T. Synek

Střelci:

6 – Martin Kupec, Tomáš Synek 2 – Tomáš Pešek, Tomáš Jiřička

3 – Kuba Tauchman 1 – Tomáš Chrtek

Tabulka
1.SK Jilemnice1090135:1327(12)
2.FK Pěnčín (JN)1071230:1022(7)
3.Sokol Plavy1063122:1221(6)
4.TJ ŽBS Železný Brod1051433:2416(1)
5.SK Studenec1031620:3410(-5)
6.TJ FK Lučany1030720:279(-6)
7.TJ Desná1021715:417(-8)
8.HSK Benecko1003716:303(-12)
Výsledky Studenec B dorost
Horní Branná2:6Nýdrle, Stibor
Mírová0:8 
Kruh3:3Kupec 2, J. Tauchman
Nová Ves0:11 
Držkov0:13 
Bělá3:6Korda 3
Horní Branná0:6 

Střelci:

3 – Venda Korda

2 – Martin Kupec

1 – Michal Nýdrle, Honza Stibor, Kuba Tauchman

Tabulka
1.Sokol Horní Branná870131:721(6)
2.Sokol Kruh861128:819(7)
3.Sokol Držkov851226:1116(4)
4.SK Mírová831420:1310(-2)
5.Sokol Nová Ves712420:255(-7)
6.SK Jivan Bělá812516:325(-4)
7.SK Studenec B70168:531(-8)

Béčko

Béčko pod vedením Václava Vancla a Romana Puše má poměrně stálý kádr, který se v jednotlivých zápasech často obměňuje, a tak se mění i výkony mužstva, od herně velice kvalitních (vítězství nad Košťálovem a Starou Pakou) až po ty slabší (remíza s Beneckem). Přesto by mužstvo mělo počítat s možností případného postupu do okresního přeboru, neboť okresní soutěž zůstane po reorganizaci pouhým odvarem (maximálně 8 účastníků).

Výsledky
Horka4:1M. Chrtek 2, Kampov, V. Korotvička
Martinice1:2V. Vancl
Zálesní Lhota1:1V. Vancl
Košťálov B1:0V. Vancl
Mříčná1:0Kampov
Stará Paka B3:2M. Chrtek, Kampov, V. Kuřík
Mírová B0:2 
Rovensko B0:0 
Kruh2:2V. Vancl, M. Šedivý
Benecko1:1Kampov
Víchová B3:1Klazar, Kudrnáč, V. Kuřík

Střelci:

4 – Vašek Vancl, Vasyl Kampov 1 – Vojta Korotvička, Marek Šedivý,

3 – Michal Chrtek Láďa Klazar, Filip Kudrnáč

2 – Vítek Kuřík

Tabulka
1.TJ Košťálov B1190240:1527(12)
2.Sokol Stará Paka B1181232:1825(7)
3.Sokol Kruh1173133:1324(6)
4.SK Studenec B1154217:1219(4)
5.SK Mírová B1161420:2419(1)
6.Sokol Rovensko B1151520:1916(-2)
7.Sokol Martinice1141623:2013(-2)
8.Sokol Zálesní Lhota1133519:2412(-6)
9.Sokol Horka1132617:2811(-4)
10.HSK Benecko1131724:3910(-2)
11.FC Víchová B1113713:366(-12)
12.Sokol Mříčná1112814:245(-13)

Áčko

Z realizačního tria v průběhu sezóny odstoupil František Hladík, a tak s mužstvem o první body stále bojují Pavel Čížek a Petr Vancl a jejich snahu vybudovat perspektivní tým se základem vlastních odchovanců vedení klubu plně podporuje. V některých zápasech mužstvo přišlo o body chronickým neproměňováním brankových šancí, a tak svůj debut již absolvoval loňský žákovský kanonýr klubu Martin Kupec. Prubířským kamenem kvalit mužstva a dalších perspektiv bude až příští sezóna, ta už bude opět naostro.

Výsledky
Desná0:1 
Železný Brod0:9 
Nová Ves0:1 
Plavy0:1 
Košťálov0:1 
Velké Hamry0:8 
Lučany2:4Brož, Urban
Elitex B0:2 
Jilemnice1:4Hartych
Horní Branná1:5Metelka
Sedmihorky3:4Hermon, Metelka, Salátek
Turnov-Pěnčín B1:2Brož

Střelci:

2 – Luboš Brož, Vlasta Metelka

1 – Martin Urban, Marek Hartych, Tomáš Hermon, Marek Salátek

Tabulka
1.TJ Velké Hamry-Tanvald13103037:1233(12)
2.FK Sedmihorky1383225:2027(9)
3.SK Jilemnice1382338:1426(8)
4.TJ ŽBS Železný Brod1381436:1525(4)
5.TJ Desná1381436:2225(7)
6.FK Pěnčín-Turnov B1353526:2618(-3)
7.Sokol Plavy1353518:1918(-3)
8.Sokol Jablonec nad .Jizerou1245319:1917(-1)
9.Elitex Jablonec nad Nisou B1245311:1617(-1)
10.TJ FK Lučany1335518:2214(-4)
11.TJ Košťálov1224620:3910(-8)
12.Sokol Horní Branná1323819:269(-12)
13.Sokol Nová Ves (SM)13301014:339(-9)
14.SK Studenec1200128:420(-18)

Zahájení halové sezóny

Nedílnou součástí zimní přípravy se staly halové turnaje. Studenecká mužstva se zúčastní v průběhu zimy více než deseti halových turnajů v okolí a tyto turnaje se především zpestřením zimní přípravy, která by měla sloužit především k navýšení fyzické kondice.

Prvního turnaje se zúčastnili mladší žáci a v Rokytnici nad Jizerou obsadili 3. místo, když jako jediní dokázali uhrát bod s favoritem turnaje, žáky Slavie Praha. Mužstvo bylo posíleno o Tomáše Hampla (v současné době hráč Hostinného) a opět se neztratila ani Eva Bartoňová, která vstřelila dvě branky. Eva si výborně vedla v první ligové sezóně v dresu DFC Slávia Hradec Králové a v 8 zápasech nastřílela 20 branek a k tomu si připsala 4 gólové přihrávky.

1. liga mladší žákyně
1.DFC Slávia Hradec861150:419
2.Sparta Praha860250:518
3.Brno752047:317
4.Plzeň851238:816
5.Hodonín741218:1813
6.Sobědruhy831428:1810
7.Ředice81167:404
8.Hlučín81163:704
9.Rokytnice v O.h.80080:750

Orientační běh

Na závěr podzimní sezóny se setkali v kempu Svatá Kateřina u Chotěvic zástupci oddílů orientačního běhu Sportcentrum Jičín, OK Jilemnice, SK LOB Nová Paka, Lokomotiva Trutnov a SK Studenec, aby uzavřeli vzájemnou dohodu o přípravě tréninků a pořádání jednotlivých závodů. Dohoda bude rozhodně přínosná pro všechny oddíly, neboť uspořádat kvalitní mapový trénink vyžaduje několikahodinovou přípravu. Od jara připraví postupně trénink vždy jeden oddíl a zúčastní se jej závodníci všech podkrkonošských oddílů. Navíc byl rozšířen i program Podkrkonošské ligy v orientačním běhu o další dva závody v podzimním období. Oddíly se dohodly i na pořádání přípravných soustředění a první se uskuteční v předvelikonočním týdnu 2005 v Doksech.

Konečné pořadí soutěže družstev v roce 2004 (celkem 27 družstev)
1. Lokomotiva Pardubice2120 bodů
2. Slavie Hradec Králové1965
3. OK 99 Hradec Králové1906
12. SK Studenec933
 
Pořadí v žebříčku Východočeské oblasti
D12D (8 bodovaných závodnic)
1. Kateřina JarošováSpartak Rychnov830
2. Dominika VágnerováKOB Dobruška829
3. Klára KrunkováStart Náchod756
4. Vendula KalenskáSK Studenec733
 
H12C (38 bodovaných závodníků)
1. Jan ČermákLokomotiva Pardubice820
2. Jan MikuleckýOK 99 Hradec Králové794
3. Adam PtáčekLokomotiva Pardubice793
6. Michal KučeraSK Studenec780
23. Martin KloučekSK Studenec698
 
H14C (63 bodovaných závodníků)
1. David ProcházkaLokomotiva Pardubice814
2. Jan KlapalPolart Vamberk805
3. Jan PetrželaLokomotiva Trutnov804
13. Jan ExnerSK Studenec747
14. Tomáš KloučekSK Studenec745

Michal Kučera, Martin Klouček, Jan Exner a Tomáš Klouček si v průběhu roku 2004 vyběhli výkonnostní třídu B, což jim i pro příští rok zaručuje start v celostátních soutěžích a mistrovských závodech.

PaedDr. Petr Junek

Orel – volejbal

V září vstoupily do nové sezóny ženy. Po ročním účinkování v 1. třídě se letos vrátily zpět do 2. třídy, kde si nevedou špatně a po podzimní části jim patří 3. příčka.

Od října startují v krajském přeboru také naše dorostenky, které patří k nejmladším družstvům ve společné soutěži mladších a starších dorostenek (ve stejné sestavě mohou hrát tuto soutěž ještě další dva roky). Děvčata si zatím nepřipsala žádné vítězství a nejlepším výsledkem byla zatím porážka 2:3 ve Zbečníku.

Tabulka krajského přeboru dorostenek 2004/2005
1. Vrchlabí1212036:224
2. Slavia HK „juniorky“1212036:424
3. Dvůr Králové1211135:623
4. Trutnov „juniorky“127527:2116
5. Trutnov „kadetky“127526:2316
6. Vamberk126619:2012
7. Náchod1221012:336
8. Zbečník „B“122109:325
9. Slavia HK „kadetky“121116:342
10. Orel Studenec120125:361
 
Tabulka krajské soutěže II. třídy žen 2004/2005 po podzimu
1. Jaroměř1414042:328
2. Bílá Třemešná1411335:1522
3. Orel Studenec147728:2416
4. Pouchov147725:2515
5. Slavia HK „C“146823:2913
6. Malšovice147723:2412
7. Dřevěnice1431113:367
8. Lánov141138:413

Pro obě tabulky platí: vítězství = 2 body, porážka 2:3 = 1 bod, porážka 1:3, 0:3 = 0 bodů, kontumace = -1 bod.

Veškeré dění našeho oddílu můžete sledovat na internetových stránkách www.tauchy.cz/volejbal.

Volejbalový program
Neděle 19.12.10:00kadetkyDvůr Králové – Orel Studenec
Neděle 16.1.10:00kadetkyOrel Studenec – Zbečník „B“
Neděle 23.1.10:00kadetkyVamberk – Orel Studenec
Neděle 30.1.10:00kadetkyOrel Studenec – Vrchlabí
Neděle 6.2.10:00kadetkySlavia HK „juniorky“ – Orel Studenec
Neděle 27.2.10:00kadetkyOrel Studenec – Trutnov „juniorky“
Neděle 13.3.10:00kadetkyRubena Náchod – Orel Studenec
Neděle 20.3.10:00kadetkyOrel Studenec – Slavia HK „kadetky“
Neděle 10.4.10:00kadetkyTrutnov „kadetky“ – Orel Studenec
Sobota 30.4.10:00ženyOrel Studenec – Slavia HK „C“

Tenisová sezona ve Studenci

probíhala již tradičně od poloviny dubna do konce října letošního roku. V tomto čase se potilo na tenisových kurtech 56 řádných členů starších patnácti let a přibližně 8 dětí zaregistrovaných v klubu.

V meziokresních soutěžích náš klub reprezentovala celkem tři družstva: smíšené družstvo žáků a dvě mužská družstva veteránů (nad 45 let). Žáci sehráli většinu zápasů v tomto složení: Exner Jan (14 let) Hanzlík Zdeněk (14 let), Plecháč Petr (10 let), Stránská Kristýnka (9 let). Každé utkání soutěže se hraje vždy na pět zápasů, to znamená tři dvouhry chlapecké, jedna dvouhra dívek a na závěr čtyřhra chlapců. Přestože se studenečtí tenisoví žáci umístili na šestém místě ze sedmi účastníků, nelze hovořit o neúspěchu. Třetí místo jim uniklo pouze jedním prohraným zápasem. Nejvíce vítězných zápasů si připsal Zdeněk Hanzlík, který společně s Janem Exnerem obsadili ještě třetí místo ve čtyřhře okresního přeboru.

Poděkování za práci s tenisovou mládeží patří především panu Vítězslavu Plecháčovi a Janu Kuříkovi (senior), kteří se dětem věnovali hlavně při trénincích spolu s paní Rosenbergovou z Nové Paky.

Veteráni hrají svoji soutěž pouze na čtyři zápasy, tedy tři dvouhry a jednu čtyřhru, takže utkání může skončit i nerozhodně. Z osmi družstev se v soutěži studenecké „áčko“ umístilo na druhém místě a „béčko“ na místě pátém. Gratulujeme k dobrému výsledku.

Na závěr ještě zpráva pro příznivce a hráče líného tenisu. Letošní vánoční turnaj se uskuteční 30. prosince 2004 ve studenecké sokolovně.

Přihlášky na místě před zahájením.

Dovolte mi, abych jménem studeneckých tenistů popřál všem čtenářům Zpravodaje pevné zdraví a pohodu po celý rok 2005.

Za tenisový klub Petr Hák

Připomenutí pacientům: Co je to diabetes 2. typu?

Diabetes – cukrovka je nemoc, při které je v krvi přítomno nadměrné množství cukru (glukózy = hroznového cukru). Tomuto říkáme „hyperglykémie“. Glukóza není jed, je to jedno z hlavních paliv našeho těla. Jenže při delším trvání její zvýšené hladiny v krvi může glukóza vyvolávat rychlejší stárnutí tkání a zvýšit riziko vzniku nemocí běžně přicházejících až ve vyšším věku: srdečního infarktu, mozkové mrtvice, selhání ledvin, slepoty, postižení nohou atd. Tyto komplikace nejsou nezbytným důsledkem cukrovky: můžeme jim předejít udržením hladiny krevního cukru tak blízko normálu, jak je jen možné.

Základní porucha při diabetu se týká produkce inzulinu, látky tělu vlastní, která umožňuje orgánům využívat glukózu.

Na rozdíl od diabetu 1. typu, při kterém skutečně nedochází k výrobě inzulinu, v případě diabetu 2. typu je nepoměr mezi zvýšenou potřebou inzulinu v těle a schopností těla dostatečně orgány inzulinem zásobit. Hlavními předpoklady pro vyšší potřebu inzulinu je nárůst tukové tkáně a sedavý způsob života. Proto je nejlogičtějším a nejúčinnějším opatřením snížení nadváhy a pravidelné cvičení. Může pomoci i podávání léků, pokud je nutné zvýšit produkci a účinek inzulinu.

Známky a příznaky zvýšeného krevního cukru

Diabetes je bohužel zákeřná nemoc. Zvýšené hladiny krevního cukru (do 8–10 mmol/l) nemívají příznaky a mohou měsíce i roky skrytě škodit.

Také hodně vysoké hladiny krevního cukru (trvale kolem 11–12 mmol/l) vyvolávají jen mírné příznaky, jako nadměrnou žízeň a následně častější močení, což může být roky přezíráno. I když tyto příznaky přetrvávají, mohou se objevovat následně jen slabosti, křeče či další mírnější potíže.

Z toho vyplývá, proč je časté měření krevního cukru tak důležité.

Týmový přístup

Skupina zdravotníků vytváří tým, který má za úkol chránit diabetiky. Zahrnuje diabetologa, praktického lékaře, zdravotní sestru, dietetickou sestru, může být doplněn o psychologa či jiného odborníka.

Nicméně nejdůležitějším členem týmu, kterého se veškerá péče týká, je pacient sám.

Základy diety

Ke snížení nadváhy je potřeba jen trocha znalostí, ale pořádná dávka vůle.

Ideální tělesná váha je nejčastěji stejná, jakou měl pacient v 18–20 letech (pokud nebyl již v mládí obézní).

Každý pacient by se měl se svým lékařem shodnout na cílové váze, která bude od ideální z různých důvodů více či méně vzdálena. Ať už je cílová váha jakákoliv, mělo by jí být dosaženo pozvolna, redukcí ne více než 700 g/týden či 3 kg/měsíc. Je-li doporučeno zhubnout 9 kg, může být cíle dosaženo za pouhé 3 měsíce. Zprvu je vhodné jen omezit jednoduché cukry, tučná jídla a příjem alkoholu.

Základní organizace svazu diabetiků v Jilemnici a spádových obcích děkuje všem sponzorům za peněžité i věcné dary v roce 2004 a všem čtenářům Studeneckého zpravodaje přeje zdravé prožití vánočního času i celého roku 2005.

Informace pro případné sponzory: Vojtěch Korotvička, předseda Svazu diabetiků ZO Jilemnice, GE CB a.s. 351107774/0600, 512 33 Studenec u Horek 123, IČO 49295170, telefon: 481596112Studenecký zpravodaj 6/2004

Vydává Obecní úřad Studenec

Uzávěrka tohoto čísla: 19. listopadu 2004 – Uzávěrka dalšího čísla: 4. února 2004

Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz.